Hetkel aktuaalne

Hetkel aktuaalne

Eelnõud Riigikogus
 • Jäätmeseadus 495 SE
  Etapp: Teine lugemine
  Jäätmeseaduse uus versioon asendab seni kehtinud jäätmeseaduse ja pakendiseaduse. Elanikkonna ja jäätmekäitlusettevõtete jaoks on üks olulisem muudatus olmejäätmete veo teenuse hinna kujunemine. Selleks, et motiveerida inimesi senisest enam sortima jäätmeid, tuleb uue korra järgi prügiveo arvel eraldi näidata hinnad liigiti kogutud jäätmete ja segaolmejäätmete eest. Avalike kogumismahutite/prügikonteinerite värvilahendused ühtlustatakse vastavalt pakendijäätme liigile, mida sinna tohib visata.
  Täpsustatakse tootjate ja tootjavastutusorganisatsiooni rahalise tagatise nõudeid. Probleemtoote tootja rahaline tagatis peab katma nii tema poolt turule lastud toodetest tekkinud jäätmete käitlemise korraldamise kui ka käitlemise kulud. Muudatusi on ka vanarehvide, patarei- ja akujäätmete ning kodumajapidamiste elektroonikaromude kogumise ja taaskasutamise korraldamises. Edaspidi on nende toodete tootjad ehk valmistajad või maaletoojad, kohustatud liituma või sõlmima lepingu tootjavastutusorganisatsiooniga. Seni oli see vabatahtlik.
 • Pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 460 SE
  Etapp: Teine lugemine
  Eesti Kaupmeeste Liidu arvamus pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduseeelnõu 460 SE kohta.
  Kaupmeeste Liidu tagasiside Pakendiaktsiisi seaduse uue versiooni väljatöötamiskavatsusele 10.02.2017
  Ettevõtjate esindusorganisatsioonide ühine arvamus pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta. 05.05.2017
  Kaupmeeste Liidu tagasiside Pakendimaksu kohta Riigikogu Rahanduskomisjonile 23.05.2017
 • Magustatud joogi maksu seadus 457 SE 
  Staatus: Teistkordne menetlemine
  Maksuobjektiks on magustatud jook, mille suhkrusisaldus on vähemalt 5 grammi 100 milliliitri joogi kohta või millele on lisatud magusainet. Maksumäära astmed sõltuvad sellest, kas ja kui palju jook suhkrut või magusainet sisaldab. Maksu eesmärk on maksustada joogid nende Eesti turul esmakordsel kättesaadavaks tegemisel.
  Kaupmeeste Liidu tagasiside Rahandusministeeriumile. Magustatud jookide maks 28.04.2017
  Kaupmeeste Liidu tagasiside suhkrumaksu kohta Riigikogule 09.05.2017
  Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arvamus magustatud joogi maksu seaduse eelnõu 457 SE kohta. 14.06.2017
  Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda esitasid taotluse Riigikogus 19.06.2017 vastuvõetud magustatud joogi maksu seaduse väljakuulutamata jätmiseks. Vaata lähemalt SIIT:
  President jättis magusamaksu välja kuulutamata. ERR uudised 03.07.2017
Vastu võetud seadused
 • Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 559 SE
  Etapp: Vastu võetud 16.01.2018
  Eelnõuga vähendati poole võrra õlle, muu alkoholi ning etanoolisisaldusega kuni 6 mahuprotsenti veini ja kääritatud joogi 2018. aastaks planeeritud aktsiisitõusu. Alkoholiaktsiisi tõusud aastateks 2019 ja 2020 säilivad samas ulatuses, see on 10 protsenti ning etanoolisisaldusega üle 6 mahuprotsendi veini ja kääritatud joogi puhul 20 protsenti.
 • Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus 381 SE 
  Etapp: Vastu võetud 20.12.2017 Staatus: Avaldatud Riigi Teatajas
  Vastuvõetud seadus näeb ette, et alates 1.juunist 2019 peavad poed võimaluse korral piirama alkoholi väljapanekut saalis nii, et tarbija ei puutuks nendega vältimatult kokku ehk väljapanek ei tohi olla märgatavalt nähtav, välja arvatud juhul, kui nende nõuete täitmine ei ole müügisaali suurusest tulenevalt mõistlikult teostatav. Lisaks ei tohi alkohoolsete jookide väljapanek olla märgatavalt nähtav väljastpoolt müügikohta.
  Samuti seatakse tulevast suvest piirangud alkoholireklaami väljanägemisele. Alkoholireklaamis keelatakse edaspidi inimeste või mis tahes elusolendite kujutamine, reklaam ei tohi kutsuda üles alkoholi tarbima ning seda ei tohi seostada tähtpäevadega. Alkoholireklaami ei tohi tele- ega raadioprogrammis edastada kella seitsmest hommikul kümneni õhtul.
  Pöördumine Riigikogu Majanduskomisjoni poole alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu 381 SE kohta 10.02.2017
  Pöördumine Peaministri poole. 10.03.2017
  Ettepanek alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu muutmiseks 27.03.2017
  Kaupmeeste Liidu täiendav arvamus alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu 381 SE kohta, 10.11.2017
 • Tubakaseaduse muutmise seadus (357 SE)
  Etapp: Vastu võetud 13.12.2017 Staatus: Avaldatud Riigi Teatajas
  Seadusega on jaekauplustes keelatud tubakatoodete ja nendega seonduvate toodete väljapanek ning nende kaubamärkide esitlemine. Kassade juurde võib panna kataloogid, kus on toodete pildid ja hinnad. Erandid jäävad spetsialiseerunud jaemüügikohtadele, rahvusvahelisel liinil sõitvatele laevadele ning lennujaama ja sadama kinnisel territooriumil asuvatele kauplustele. Lisaks on keelatud müüa tubakatootega seonduvat toodet mõne teise tootega (nt mobiilikott, tuhatoos) samas müügipakendis. Laiendatakse kehtiva tubakaseaduse müügiedenduse sätteid tubakatootega seonduvatele toodetele (nt ei tohi pakkuda loosimise võidu, auhinna või muu hüvena).
  Senisele piiriülesele kaugmüügi keelule lisandub riigisisene kaugmüügi keeld tubakatoodetele ja nendega seonduvatele toodetele, sh e-sigarettidele, mis tähendab, et edaspidi ei saa sidevahendite kaudu (nt e-kaubanduse või kataloogi teel) neid tooteid osta. Eelnõuga tehakse kohustuslikuks dokumendi küsimine tubaka- või sellega seonduvat toodet ostvalt kliendilt, välja arvatud juhul, kui tegemist on ilmselgelt täisealise või müüjale tuttava isikuga.
  Politseiametile antakse kontrollostu õigus alaealistele tubakatoodete või seonduvate toodete müügi kindlakstegemiseks koos õigusega kaasata kontrollostu tegemisse vähemalt 16-aastaseid isikuid.
  Kaupmeeste Liit hakkab koostöös Sotsiaalministeeriumiga koostama tubakamüügi juhendit jaekauplustele.
  Müügiedenduse keelule, väljapaneku ja kaubamärkide esitlemise keelule, riigisisese kaugmüügi keelule, keelule müüa tubakatootega seonduvat toodet muu tootega ühtses pakendis ning kehtivatele pakenditele märgistuse nõuete laiendamine ka pakenditesse lisatavatele trükistele on üleminekuaeg 1. jaanuarini 2019.
  Kaupmeeste Liidu kommentaarid tubakaseaduse muutmine. 20.01.2017
  Eesti Kaupmeeste Liidu arvamuse lisa tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu 357 SE kohta. Tubakatoodete väljapanekukeelu uuring. 28.02.2017
 • Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus 459 SE 
  Etapp: Vastu võetud 26.10.2017 Staatus: Avaldatud Riigi Teatajas
  Eelnõuga nähakse ette muudatused äriregistri teenuste ringis. Tulevikus saavad juriidilised isikud oma tegelike kasusaajate andmeid hoida ja teised isikuid neid andmeid vaadata elektrooniliselt äriregistri kaudu. Lisaks reguleeritakse panga- ja maksekontode kohta info edastamine pädevatele asutustele.
  Eesti Kaupmeeste Liidu arvamus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu 459 SE kohta. 23.05.2017
 • Pakendiseaduse muutmise seadus 358 SE
  Etapp: Vastu võetud 21.03.2017 Staatus: Avaldatud Riigi Teatajas
  Eelnõuga võeti Eesti õigusesse üle nn kilekottide kasutamist piirav direktiiv, millega soovitakse 2019. aasta lõpuks vähendada õhukeste kilekottide kasutamist 90 kilekotini inimese kohta aastas. 2025. aasta lõpuks soovitakse sama number tuua 40-ni. Seaduse jõustumisel tuleb poodides ostjatele pakkuda kilekottide kõrval ka teisi pakendamise võimalusi, mida juba ka tehakse. Näiteks pakutakse paber-, riide- ja võrkkotte, ka korduvkasutatavaid plastikkotte. Alates 2019. aastast keelatakse poodides suuremate kilekottide tasuta jagamine, näiteks puudutab see müügikampaaniate ajal ostude jaoks massiliselt jagatavaid kilekotte. Kehtima jääb erand, mille järgi tohib kasutada väiksemaid õhukesi kilekotte lahtise toidukauba esmaseks pakendamiseks, näiteks liha või köögiviljade ostmisel või hügieeni otstarbel kilepakendis piima ostmisel.
  Kaupmeeste Liit osales Keskkonnakomisjoni istungil 9.02.2017.
  Pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu tööversiooni kommenteerimine. 30.06.2016.
  Vakra: pakendiseadus piirab kilekottide tasuta jagamist. 21.03.2017 Pressiteated, Keskkonnakomisjon
  Pakendiseadusest tulenevad kuupäevad:
  1) Kilekotid peavad olema tasulised alates 01.01.2019.
  2) Alternatiive tarbijale peab pakkuma kohe seadusemuudatuse kehtima hakkamisest s. o jõustumise hetkest 17.04.2017.
  3) Millisest hetkest peavad kaupmehed plastkottide arvestust pidama hakkama?
  Alates seaduse jõustumisest ehk 17.04.2017.a.
 • Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seadus 458 SE (Panditulumaks) 
  Etapp: Vastu võetud 19.06.2017 Staatus: Avaldatud Riigi Teatajas.
  Vastuvõetud seaduse kohaselt võib maksu- ja tolliamet maksustada emaettevõtjale ja emaettevõtja tütarettevõtjatele antud laenud, kui laenu tingimused viitavad sellele, et sisuliselt on tegemist varjatud kasumieraldisega. Kui laenu tagastamise tähtaeg on pikem kui 48 kuud, lasub maksumaksjal kohustus tõendada maksuhalduri nõudmisel laenu tagasimaksmise võimet ja kavatsust. See tähendab, et 48 kuu möödumisel peab maksumaksja olema valmis tõendama, et tegemist on laenu, mitte varjatud kasumieraldisega.
  Seaduse järgi peavad ettevõtjad hakkama deklareerima maksuhaldurile ema- ja tütarettevõtjatele antud laenud ning selliste laenude tagastamised. Kui algselt sooviti ettevõtjatele panna igakuine deklareerimiskohustus, siis kaubanduskoja ja tööandjate keskliidu ettepanekul muudeti see kohustus kvartaalseks, mis vähendab oluliselt ettevõtjate halduskoormust.
  48 kuud ületavate laenudega seotud tõendamise kohustus ning laenude deklareerimise kohustus rakendub alates 2017. aasta 1. juulist antud laenu suhtes, samuti sellise laenu suhtes, mille puhul on alates 2017. aasta 1. juulist laenusummat suurendatud, laenu tagastamise tähtaega pikendatud või muid olulisi tingimusi muudetud. Ülejäänud muudatused jõustuvad 1. jaanuaril 2018.
  .

.