Müügikorraldaja

Müügikorraldaja, tase 5 kutseeksam

Müügikorraldaja töö eesmärk on tagada müügi- ja teenindustöö sujuva korraldamisega klientide rahulolu ja ettevõtte eesmärkide täitmine. Tal on ülevaade kaubanduse rollist ja seostest teiste majandusharudega. Müügikorraldaja töötab kaubandus- ja teenindusettevõtetes või tootja müügiüksustes müügijuhi abina, ta on võimeline vajadusel müügijuhti asendama.

Müügikorraldaja on valmis tegutsema muutuvas keskkonnas ning oskab toimida paindlikult ja loominguliselt vastavalt olukorrale ja klientide vajadustele. Ta abistab müügijuhti müügitulemuste jälgimisel ja analüüsimisel ning müügieelarvete koostamisel ja korrigeerimisel. Müügikorraldaja teenindab ja nõustab kliente, vormistab pakkumus- ja ostu-müügidokumente, lahendab iseseisvalt töös tekkinud probleeme ning esindab ettevõtet talle antud volituste piires.

Müügikorraldajalt eeldatakse keskharidust.

Kutse taotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid:

1) haridustase – keskharidust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),

2) kutsealane koolitus – kutseõppe või kutsealase täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia

3) täienduskoolitus või varasem kvalifikatsioon – täiendkoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad,

4) tööalane kompetentsus – kuni 1-aastane erialane töökogemus või 3-aastane töökogemus ilma kutseõppeta, CV, tööalase tegevuse kirjeldus vms,

Kutseeksamil osaleda soovijal (kutse taotlejal) esitada järgmised dokumendid:

1) avaldus Müügikorraldaja taotleja avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),

2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),

3) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

4) haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),

5) täiendkoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad,

6) tööalane kompetentsus – portfoolio (töid tutvustav mapp), CV, tööalase tegevuse kirjeldus vms.

Dokumendid esitada:
  • Eelistatud: Saata elektroonilisel teel info@kaupmeesteliit.ee . Sel juhul saata kutse taotlemise avaldus digiallkirjastatuna
  • Saata posti teel või tuua kohale Eesti Kaupmeeste Liitu aadressil  Kiriku 6, Tallinn 10130. Ümbrikule palume kirjutada märgusõna KUTSEEKSAM

Kaupmeeste Liidu  kutsekomisjon vaatab läbi esitatud dokumendid ja informeerib taotlejat kutsekomisjoni otsusest  2 nädalat enne eksami toimumise kuupäeva.
Eitava otsuse puhul lisatakse põhjendus.

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

Kutsekomisjon võib välja töötada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) korra. Selle alusel hinnatakse taotleja eeltingimustele vastavust juhul, kui taotlejal puuduvad eeltingimustele vastavust tõendavad dokumendid.

Hindamiskomisjon

Kutseeksamit hindab 3-liikmeline hindamiskomisjon, kes lähtub oma tegevuses järgmistest dokumentidest: