Müüja-klienditeenindaja

Müüja-klienditeenindaja, tase 4 kutseeksam 

Müüja-klienditeenindaja töötab kaubandusettevõttes ja tema tööks on klientide teenindamine, kaupade käitlemine, müümine ja arveldamine.  Müüja-klienditeenindaja osaleb müügitöö korraldamisel ja meeskonnatöös, on teenindusvalmis, täidab oma tööülesandeid nii tava- kui eriolukordades, vastutab oma tööülesannete täitmise eest ja on valmis juhendama teisi töötajaid oma vastutusala piires.

Müüja-klienditeenindajal on lisaks võimalik spetsialiseeruda kindlale kaubagrupile:

1) toidu- ja esmatarbekaubad; 2) aia- ja ehituskaubad; 3) garderoobikaubad; 4) vaba-aja kaubad; 5) elektroonika- ja bürookaubad

Kutse taotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid:
  1. Taotleja vormikohane avaldus ( Müüja-klienditeenindaja taotlus pdf; Müüja-klienditeenindaja taotlus docx) kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
  2. Isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart või juhiluba)
  3. Haridust tõendava dokumendi koopia(d) – põhikooli või gümnaasiumi lõputunnistus
  4. Täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia(d), kui need on olemas
  5. Vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (Kutse taotleja CV näidis)

 

Müüja-klienditeenindaja kutseeksami tasu 62,00 € kutseeksami kulude katteks tasutakse pangaülekandega Eesti Kaupmeeste Liidu arveldusarvele nr. IBAN: EE032200221006131367 (Swedbank) liidu poolt esitatud arve alusel.
Maksekorraldusele märkida taotleja nimi ning märgusõna KUTSEEKSAM.

Dokumendid esitada 2 kuud enne eksami toimumist:

  • Eelistatud: Saata elektroonilisel teel info@kaupmeesteliit.ee . Sel juhul saata kutse taotlemise avaldus digiallkirjastatuna
  • Saata posti teel või tuua kohale Eesti Kaupmeeste Liitu aadressil: Kiriku 6, Tallinn 10130. Ümbrikule palume kirjutada märgusõna KUTSEEKSAM

Kutseomistamisega seotud kulude katteks tasutud raha ei tagastata, v.a juhul kui taotleja esitab kirjaliku avalduse kutseeksamist loobumise kohta 1 kuud enne eksami toimumise kuupäeva.

Kaupmeeste Liidu  kutsekomisjon vaatab läbi esitatud dokumendid ja informeerib taotlejat kutsekomisjoni otsusest  1 kuu enne eksami toimumise kuupäeva.
Eitava otsuse puhul lisatakse põhjendus.

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

Kutsekomisjon võib välja töötada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) korra. Selle alusel hinnatakse taotleja eeltingimustele vastavust juhul, kui taotlejal puuduvad eeltingimustele vastavust tõendavad dokumendid.

Hindamiskomisjon

Kutseeksamit hindab 3-liikmeline hindamiskomisjon, kes lähtub oma tegevuses järgmistest dokumentidest: