Kutsesüsteem ja kutse andmine

Kutsesüsteem ja kutse andmine

 

Kutse andmine on osa kutsesüsteemist.

Kutsesüsteem on inimeste tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum.
Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine.

Kutsesüsteemi eesmärkideks on:
 • toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
 • olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
 • aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
 • muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Kutsesüsteem on vajalik, et õppe- ja koolitusasutused teaksid, milliste oskuste ja teadmistega töötajaid tööturul vajatakse ning mida on vaja õpetada. Tööandjal on aga võimalus kutsesüsteemi abil oma töötajate oskusi hinnata ja tõsta.

Koolilõpetajate ja töötajate kompetentsuse vastavusse viimiseks tööturul nõutavaga selgitatakse koos vastaval kutsealal tegutsevate tööandjate ja töötajatega välja edukaks töötamiseks vajalik kompetentsus.
Igale kutsele koostatakse kutsestandard (link:http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid ).
Kutsestandardite abil luuakse võimalused kompetentsuse hindamiseks, mida nimetatakse kutse andmiseks (link: http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem/kutseandmine).
Kutsestandardeid kasutatakse ka erinevate koolituskavade väljatöötamisel.

Kutsestandardid

Kaubanduse kutsealal kehtivad järgmised kutsestandardid:

Kui isikul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised, siis selle tõenduseks väljastatakse talle kutsetunnistus.

Kutsekoja kodulehelt saab teavet kutsesüsteemi vajalikkusest ja kasulikkusest.

Kutsesüsteemi toimimist reguleerib kutseseadus.

Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda – vt. lisaks www.kutsekoda.ee

Kutsetunnistus

Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab, et sul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised.

Kutsetunnistus aitab:

 • tõendada, et sul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised – tööandja ei pea seda enam üle kontrollima,
 • suurendada läbilöögivõimet tööturul
 • saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel,
 • planeerida oma karjääri ja arengut,
 • hinnata ja valida sobivaid koolitusi.

Kutse Andja(KA) Eesti Kaupmeeste Liit väljastab kutsetunnistuse vastavalt “Kaubanduse kutseala kutsete andmise korrale” kutseeksami positiivse sooritamise korral kutseeksami komisjoni protokolli põhjal tehtud Kutsekomisjoni otsusele.

 • KA esitab kutsekomisjoni otsuse kutse andmise ja registrisse kandmise kohta 7 tööpäeva jooksul Kutsekojale, kes korraldab andmete kandmise kutsetunnistuse blanketile ja väljastab trükitud kutsetunnistused KA-le.
 • Kutsetunnistused registreeritakse Kutseregistris ja neid saab vaadata kutsekoja kodulehelt Kutseregistrist.
 • Otsi oma kutsetunnistust Kutseregistrist 
 • KA väljastab kutsetunnistuse 30 tööpäeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist.
 • Kutsetunnistus on tähtajatu.

Kui soovid, et sinu kutsetunnistus oleks tunnustatud ka teistes Euroopa Liidu riikides, saad meie kodulehelt printida välja kutsetunnistuse inglise keelse lisa.

Vana kutsestandardi järgi:

Tänu kutsetunnistusele oled sa väga hinnatud töötaja!

Kutsetunnistuse saamise kohta võid lähemalt lugeda Kutsekoja kodulehelt

Kutsetunnistuse blanketi näidis

Kaubanduserialade riiklik õppekava Riigi Teatajast.

Tunnustatud eksamikeskused:
Kaubandusalast rakenduskõrgharidust annab:
Kaubanduse eriala on järgmistes kutsekoolides:
Kasulikke linke seoses kutseharidusega:

Kaubandusala õppematerjalid:

 • Kategooria juhtimine kaubanduses.
  Õppematerjal on suunatud kaubandusökonoomika eriala üliõpilastele ja kõikidele teistele, kes kategooria juhtimisest kaubanduses on huvitatud.
  Autorid: Kirikal, H.; Noorväli, H.; Maasik, L.; Murulaid, T.; Kuusik, R.; Kalvik, Ü.; Jakobson,S. Ilmunud 2012 / 104lk
 • Kaubandus. Põhimõisted ja seosed. Aino Siimon, 2014
 • Kaubandusalane toidukaupade õpik. Heldi Kikas, Aive Antson, Endla Joosu, Ene Kiivit, Epp Koger, Kaie Pärn, Vaike Vetka, 2012
 • Turunduse alused I. Baasteooria, juhtumikirjelduste (näited) ja ülesannete kogu. Annika Jaansoo, Innove 2012

Vaata lisaks Innove kodulehelt: