Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt allkirjastas määruse, mis kinnitas ettevõtluse kriisipaketi tingimused ja sihtrühmad. Kriisipaketi maht on 44 miljonit eurot, millest 25 miljonit eurot suunab riik turismile ja 19 miljonit eurot jaekaubandusele.

Toetuste eesmärk on toetada neid, kelle äritegevust on valitsuse piirangud kõige rohkem mõjutanud märtsis ja aprillis. Toetusi saavad taotleda kõik juriidilised isikud ja FIE-d.

Järgnevalt teeme lühiülevaate kaubandusele makstava toetuse tingimustest.

Toetuse suurus:

 1. Toetuse ühe kuu maksimaalseks suuruseks on 70% ettevõtja 2021.a veebruari eest tasutud tööjõukuludest, mis on eelnevalt läbi korrutatud 2021.a märtsi käibe languse protsendiga (vrdl 2019.a keskmine kuukäive) täpsusega kaks kohta peale koma. Kuna ettevõtted taotlevad toetust märtsi ja aprilli eest, korrutatakse saadud summa kahega.
 2. Toetuse maksimaalne suurus juriidilisest isikust ettevõtja kohta on 600 000 eurot.

Kvalifitseerumine:

 1. Jaekaubandusettevõtete toetus on mõeldud eraõiguslikule juriidilisele isikule või FIE-le, kes omab või valdab füüsilist kauplust või müügisaali, mis Valitsuse korraldusega suleti 11.märtsist 2021. Ettevõtte põhitegevusala peab olema EMTAK koodiga jagu G (vaata kood tabelist).
  451 Mootorsõidukite jaemüük
  4532 Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
  4540 Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete jaemüük
  4719 Jaemüük muudes spetsialiseeritud kauplustes
  4726 Tubakatoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
  474 Info ja sidetehnika jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
  475 Muude kodutarvete müük spetsialiseeritud kauplustes
  476 Kultuuri- ja vaba aja kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
  477
  (va 4773 apteegid,
  4774 meditsiinikaubad,
  47762 lemmikloomad,
  47781 prillipoed)
  Muude kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
  478 (va 4781 toidukaubad) Jaemüük kioskites ja turgudel
 2. Kvalifitseerumiseks pidi ettevõtte märtsi 2021.a käibe langus olema võrreldes perioodi 1. jaanuar kuni 31. detsember 2019. a  aritmeetilise keskmise ühe kuu käibega vähemalt 30 protsenti.
 3. Ettevõte peab kvalifitseerumiseks olema olnud käibemaksukohustuslane 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2019. a.

Taotleja peab vastama järgmistele tehnilisematele nõuetele:

 1. Taotleja ei ole raskustes ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 Euroopa Liidu aluslepingu artiklite 107 ja 108 alusel, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokku sobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), muudetud komisjoni määrusega (EL) 2017/1084 (ELT L 156, 20.06.2017, lk 1–18) (edaspidi üldise grupierandi määrus) artikli 2 punkti 18 mõistes 31. detsembri 2019.a seisuga;
 2. Erandina punktis 1 sätestatust võib taotlejaks olla mikro- või väikeettevõtja üldise grupierandi määruse I lisa tähenduses, kes oli raskustes juba 31. detsembril 2019.a, COVID-19 raamistiku punkti 22 tingimustel;
 3. Taotlejale COVID-19 raamistiku osa 3.1 alusel antud abi koos käesoleva määruse alusel antava toetusega ei tohi ületada COVID-19 raamistiku punktis 22 a sätestatud summat;
 4. Taotlejal puuduvad taotluse esitamise hetkel riiklikud maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud;
 5. Taotleja on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse;
 6. Taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- või pankrotimenetlust;
 7. Füüsilisest isikust ettevõtjast taotlejat ei ole äriregistrist kustutatud taotluse esitamise kuupäeva seisuga ega kustutata enne toetuse taotluse kohta otsuse tegemist;
 8. Juhul kui taotleja on varem saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele ja makse tähtpäev on saabunud, on tagasimaksed taotluse esitamise hetkeks nõutud summas teostatud;
 9. Juhul kui taotleja on saanud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust põhjustatud kriisi tõttu riigi 2020. aasta või 2021. aasta  lisaeelarve seaduse alusel eraldatavate vahendite arvelt toetust teisest meetmest, muudest riigieelarvelistest vahenditest või kohaliku omavalitsuse üksuselt, teavitab taotleja EAS-i nimetatud toetuse saamisest taotlusvormil;
 10. Taotleja ei ole saanud Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korraldusest nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ tulenevate piirangute tõttu toetust riigi 2021. aasta lisaeelarve vahenditest kultuuriministri määruste alusel.

Taotlemine:

 1. Taotlemine algab maikuu teises pooles EAS-i kaudu. EAS võtab taotlusi vastu e-teeninduse kaudu (aken.eas.ee).
 2. EAS teavitab kui taotlusvoor on avanenud ja aega taotlemiseks on vähemalt 10 päeva. Kõik taotlused võetakse vastu. Taotluste menetlemine võib kesta kuni 25 päeva.
 3. Juhul kui taotlusi laekub üle eelarve ja pärast menetlust on taotluste rahaline maht suurem kui vooru eelarve, vähendatakse proportsionaalselt kõigi nõuetele vastavate taotluste väljamakstavaid toetusi. See tähendab, et kiiremad ei saa enne ega rohkem toetust. Kõik taotlused võetakse vastu ja siis vaadatakse, kas neid on summas, mis ületab 19 miljonit.
 4. Toetus makstakse toetuse saajale kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

Juhul kui taotleja ei ole varem EASi e-teeninduse kaudu taotlusi esitanud, võiks võimalusel enne meetmete avamist e-teeninduse keskkonda sisse logida, proovida teha kliendikonto ning veenduda, et pole probleeme taotlemisel.

Vajalikud andmed:

EAS teeb otsuseid EMTA andmete põhjal. Alusandmed on ettevõtte käive (aluseks Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonidel deklareeritud käibe suurus) ja ettevõtte veebruari 2021 tööjõukulud (Maksu- ja Tolliametile esitatud tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioonidel deklareeritud töötajale tehtud töötasu väljamakse ja kõik tööjõumaksud) Taotluse täpsed tingimused avaldab EAS ilmselt mai alguses.

Määrusest tulenevalt juba teadaolevad vajalikud andmed on:

 1. taotleja nimi, registrikood, telefoninumber, e-posti-, kodulehe- ja postiaadress, arveldusarve number;
 2. jaekaubanduse ettevõtja kaupluse või müügisaali tegevuskoht (aadress);
 3. jaekaubanduse ettevõtja kinnitus, et tema omandis või valduses olevas füüsilises kaupluses või müügisaalis oli või on klientidel Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ punkti 2014 alapunkti 8 kohaselt alates 11. märtsist 2021.a kuni nimetatud alapunktis sätestatud piirangu lõppemiseni keelatud viibida;
 4. taotleja majandustegevusele COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tingitud mõjude lühikirjeldus;
 5. taotletava toetuse summa;
 6. taotleja kinnitus enda vastavuse kohta sätestatud nõuetele;
 7. kontserni liikmete skeem, kui kontsern ei kajastu äriregistris;
 8. kasumiaruanne ja bilanss 31. detsembri 2019. a seisuga, kui see ei ole kättesaadav avalikus registris ja kontserni kuuluva taotleja kinnitus, et kontsern ei ole raskustes 31. detsembri 2019. a seisuga.

Määrus:
„Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega“

FOTO: Scanpix/ imago images

 

Jaga uudist: