Hetkel aktuaalne

Hetkel aktuaalne

Eelnõud Riigikogus
 • Jäätmeseadus 495 SE
  Etapp: Peatatud
  Keskkonnakomisjon otsustas valitsuse algatatud jäätmeseaduse eelnõu (495 SE) mitte saata Riigikogu täiskogusse teisele lugemisele.
  Riigikogu keskkonnakomisjon otsustas 29.01.2019 istungil, et valitsuse algatatud jäätmeseaduse eelnõule laekunud muudatusettepanekute ja huvigruppidega peetud arutelude põhjal on eelnõu vaja põhjalikult muuta, mistõttu ei saa seda saata täiskogu istungile teiseks lugemiseks.
  Liidu tegevjuhi Nele Peili kommentaarid seoses jäätmeseaduse eelnõu peatamisega:
  Riigikogu keskkonnakomisjon peatas vastuolulise jäätmeseaduse eelnõu menetlemise.
  Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Keemiatööstuse Liit, Eesti Toiduainetööstuse Liit, ja Eesti Kaupmeeste Liit esitasid arvamuse jäätmeseaduse eelnõu 495 SE kohta. Tutvu arvamusega siin:
Vastu võetud seadused
 • Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus 381 SE 
  Etapp: Vastu võetud 20.12.2017 Staatus: Avaldatud Riigi Teatajas
  Vastuvõetud seadus näeb ette, et alates 1.juunist 2019 peavad poed võimaluse korral piirama alkoholi väljapanekut saalis nii, et tarbija ei puutuks nendega vältimatult kokku ehk väljapanek ei tohi olla märgatavalt nähtav, välja arvatud juhul, kui nende nõuete täitmine ei ole müügisaali suurusest tulenevalt mõistlikult teostatav. Lisaks ei tohi alkohoolsete jookide väljapanek olla märgatavalt nähtav väljastpoolt müügikohta.
  Samuti seatakse tulevast suvest piirangud alkoholireklaami väljanägemisele. Alkoholireklaamis keelatakse edaspidi inimeste või mis tahes elusolendite kujutamine, reklaam ei tohi kutsuda üles alkoholi tarbima ning seda ei tohi seostada tähtpäevadega. Alkoholireklaami ei tohi tele- ega raadioprogrammis edastada kella seitsmest hommikul kümneni õhtul.
 • Tubakaseaduse muutmise seadus (357 SE)
  Etapp: Vastu võetud 13.12.2017 Staatus: Avaldatud Riigi Teatajas
  Seadusega on jaekauplustes keelatud tubakatoodete ja nendega seonduvate toodete väljapanek ning nende kaubamärkide esitlemine. Kassade juurde võib panna kataloogid, kus on toodete pildid ja hinnad. Erandid jäävad spetsialiseerunud jaemüügikohtadele, rahvusvahelisel liinil sõitvatele laevadele ning lennujaama ja sadama kinnisel territooriumil asuvatele kauplustele. Lisaks on keelatud müüa tubakatootega seonduvat toodet mõne teise tootega (nt mobiilikott, tuhatoos) samas müügipakendis. Laiendatakse kehtiva tubakaseaduse müügiedenduse sätteid tubakatootega seonduvatele toodetele (nt ei tohi pakkuda loosimise võidu, auhinna või muu hüvena).
  Senisele piiriülesele kaugmüügi keelule lisandub riigisisene kaugmüügi keeld tubakatoodetele ja nendega seonduvatele toodetele, sh e-sigarettidele, mis tähendab, et edaspidi ei saa sidevahendite kaudu (nt e-kaubanduse või kataloogi teel) neid tooteid osta. Eelnõuga tehakse kohustuslikuks dokumendi küsimine tubaka- või sellega seonduvat toodet ostvalt kliendilt, välja arvatud juhul, kui tegemist on ilmselgelt täisealise või müüjale tuttava isikuga.
  Politseiametile antakse kontrollostu õigus alaealistele tubakatoodete või seonduvate toodete müügi kindlakstegemiseks koos õigusega kaasata kontrollostu tegemisse vähemalt 16-aastaseid isikuid.
  Kaupmeeste Liit hakkab koostöös Sotsiaalministeeriumiga koostama tubakamüügi juhendit jaekauplustele.
  Müügiedenduse keelule, väljapaneku ja kaubamärkide esitlemise keelule, riigisisese kaugmüügi keelule, keelule müüa tubakatootega seonduvat toodet muu tootega ühtses pakendis ning kehtivatele pakenditele märgistuse nõuete laiendamine ka pakenditesse lisatavatele trükistele on üleminekuaeg 1. jaanuarini 2019.
 • Pakendiseaduse muutmise seadus 358 SE
  Etapp: Vastu võetud 21.03.2017 Staatus: Avaldatud Riigi Teatajas
  Eelnõuga võeti Eesti õigusesse üle nn kilekottide kasutamist piirav direktiiv, millega soovitakse 2019. aasta lõpuks vähendada õhukeste kilekottide kasutamist 90 kilekotini inimese kohta aastas. 2025. aasta lõpuks soovitakse sama number tuua 40-ni. Seaduse jõustumisel tuleb poodides ostjatele pakkuda kilekottide kõrval ka teisi pakendamise võimalusi, mida juba ka tehakse. Näiteks pakutakse paber-, riide- ja võrkkotte, ka korduvkasutatavaid plastikkotte. Alates 2019. aastast keelatakse poodides õhukeste, eriti õhukeste ning oksüdantide toimel lagunevate plastkandekottide tasuta jagamine. Kehtima jääb erand, mille järgi tohib kasutada väiksemaid õhukesi kilekotte lahtise toidukauba esmaseks pakendamiseks, näiteks liha või köögiviljade ostmisel või hügieeni otstarbel kilepakendis piima ostmisel.
  Pakendiseadusest tulenevad kuupäevad:
  1) Kilekotid peavad olema tasulised alates 01.01.2019.
  2) Alternatiive tarbijale peab pakkuma kohe seadusemuudatuse kehtima hakkamisest s. o jõustumise hetkest 17.04.2017.
  3) Kaupmehed peavad plastkottide arvestust pidama hakkama alates seaduse jõustumisest ehk 17.04.2017.a.
  .

.