Head Kaubandustavad

  1. Avaleht
  2. Juhendid
  3. Head Kaubandustavad

Head Kaubandustavad

Juhend kaubandusalal tegutsevatele ettevõtjatele

Head kaubandustavad peaksid saatma kauplejaid kaupu ja teenuseid tarbijale pakkudes ja müües, kokkuleppeid ja lepinguid sõlmides, kaupu ning teenuseid tarnijatelt tellides ja ostes jne. Järjest enam on kauplejail vajadus kujundada ja säilitada endast positiivne arvamus nii tarbijate kui koostööpartnerite, konkurentide, kogu ühiskonna silmis, sest sellest sõltub ettevõtjate edu. Heade tavade järjepidev arvestamine on aluseks kaupleja pikaajalises töös.
Juhendi koostajad on veendunud, et käesolev Heade Kaubandustavade juhend on abivahendiks kõigile kauplejaile.

Kaubandusalal tegutsevate ettevõtjate jaoks koostatud Heade Kaubandustavade juhendis on esitatud kaks dokumenti ehk käitumiskoodeksit: juhendid kauplejale suhtlemisel tarbijaga ja tarnijaga.

Kui tavapäraselt ei ole teistes maades käitumisalaseid reeglistikke vaadeldud ühes dokumendis, siis Eesti Kaupmeeste Liidu poolt loodud töögrupi arvates on jaekaubandusega tegeleva kaupleja tegevus seotud nii tarbijaga kui ka tarnijaga ning parimate tulemuste saavutamiseks peab kaupleja arvestama heade tavadega kompleksselt.

Heade Kaubandustavade juhend on valminud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi toetusel.

Kauplemise põhiprintsiibid

Kaupmeeste Liidu Hea Kaubandustava on vastu võetud Kaupmeeste Liidu Üldkoosoleku poolt 7. oktoobril 1998. aastal ja uuendatud 31. jaanuaril 2008. a. eesmärgiga sõnastada põhimõtted, millest lähtuvad oma tegevuses Kaupmeeste Liidu liikmed ning mis loovad pinnase kaubandusettevõtete vahelisele üksteisemõistmisele, ausale ja vabale konkurentsile ning ärilise suhtlemise eetilisusele ja kaubandusala hea maine kindlustamisele. Nimetatud dokument on olnud üheks aluseks Heade Kaubandustavade juhendi koostamisel.

Kaupmeeste Liit eeldab, et kõik Eestis tegutsevad kaubandusettevõtted toetuvad oma tegevuses allpooltoodud põhimõtetele, mille järgimine on peamiseks eelduseks Kaupmeeste Liitu liikmeksvõtmisel.

Kaubandusettevõtte tegevuse reguleerimine

Oma tegevuse korraldamisel lähtuvad kaubandusettevõtted seadustest, teistest õigusaktidest, kaubandusettevõtte sisestest eeskirjadest ning kaubandusettevõtte poolt sõlmitud lepingutest. Kaubandusettevõtted teevad kõik selleks, et nende töötajad oleksid oma tööülesannete ulatuses teadlikud eelpool toodud aktidest ja dokumentidest.

Kaubandusettevõtete vaheline suhtlemine

Kaubandusettevõtted järgivad ärisuhetes korrektsuse, aususe ja vastastikuse lugupidamise printsiipi. See tähendab, et ettevõtted täidavad sõlmitud kirjalikest või suulistest kokkulepetest tulenevaid kohustusi ning hoiduvad avaldamast sellist arvamust või informatsiooni, mis võib põhjustada alusetute negatiivsete järelduste tegemise kolmandate isikute poolt.

Eesti Kaupmeeste Liidu liikmete vahelised ärilised konfliktid püütakse alati lahendada läbirääkimiste teel.

Kaubandusettevõtete vaheline konkurents

Kaubandusettevõtted peavad ärisuhetes kinni ausa konkurentsi põhimõttest. Kaubandusettevõtted kasutavad konkurentide edestamisel, turuosa suurendamisel ja klientide juurdevõitmisel ainult seaduslikke ja eetiliselt aktsepteeritavaid vahendeid.

Meedias ja ärireklaamis avaldavad kaubandusettevõtted üksnes tõest informatsiooni ning ei halvusta konkurente.

Kaubandusettevõtted ei muuda kaupade ja teenuste hindasid omavaheliste kokkulepete alusel.
Kaubandusettevõtete poolt müüdavate kaupade ja osutatavate teenuste kvaliteet

Kaubandusettevõtted avaldavad oma kaupade ja teenuste kohta ainult tõele vastavat informatsiooni.
Kaubandusettevõtete müügikohtades on tagatud tõese info kättesaadavus pakutavate kaupade ja teenuste hindade, omaduste ning kasutamise kohta.

Kaubandusettevõtetel on vastavalt ettevõtte vajadusele välja töötatud ja kinnitatud ettevõttesisesed protseduurireeglid, struktuuriüksuste põhimäärused ja ametijuhendid, mis tagavad kaupade ja teenuste kvaliteeditaseme ja vastavuse kliendi ootustele.

Kaubandusettevõtetel on välja töötatud protseduurireeglid klientide kaebuste käsitlemiseks ja nendest on teadlikud kõik klienditeenindusega seotud töötajad.

Kaubandusettevõtte suhted klientidega

Kliendi ja kaubandusettevõtte vahelised suhted põhinevad vastastikusel aususel, lugupidamisel ja usaldusel.

Kaubandusettevõtted on oma tegevuses kliendikesksed. Kaubandusettevõtete töötajad on orienteeritud kliendi rahulolu tagamisele ja tõstmisele ning klientides lojaalsuse tekitamisele ja säilitamisele.

Kaubandusettevõtete klienditeenindajad on kompetentsed andma kliendile soovitud konsultatsiooni firma kaupade ja teenuste kohta. See tähendab, et Kaubandusettevõtete klienditeenindajad on saanud vajaliku väljaõppe, mis hõlmab kauba ja teenuste tundmist, hea teeninduse põhireegleid, ohutusnõuete tundmist ning muid tehnilisi oskusi ja teadmisi töötamiseks vastaval ametikohal.

Kaubandusettevõtte töötajad ei tohi oma tegevuse või tegevusetusega otseselt või kaudselt kompromiteerida kliendi ja kaubandusettevõtte vahelist usaldust.

Kaubandusettevõtte töötaja

Kaubandusettevõtte töötaja on läbinud erialase koolituse, mis annab talle teadmised ja oskused, mis vastavad kehtivale kutsestandardile ja õigusaktidega kehtestatud nõuetele. Kaupleja lähtub nii töötaja töölevõtmisel kui ka edutamisel tema oskuste, teadmiste, isikuomaduste vastavusest kutsestandardile ja kaupleja kehtestatud reeglitele.

Kaubandusettevõtete töötajad on orienteeritud kliendi rahulolu tagamisele ja tõstmisele ning klientides lojaalsuse tekitamisele ja säilitamisele.
Kaubandusettevõtted teevad kõik selleks, et oleks tagatud töötaja rahulolu töökeskkonna ja motivatsioonisüsteemiga. Iga töötaja on isiksus, kes vajab tunnustust, koolitust, sobivat tööriietust.

Kaubandusettevõttes töötavad isikud ei tohi vastu võtta niisuguseid materiaalses või rahalises vormis kingitusi, mida on seaduse või eetikanormide järgi võimalik käsitleda korruptsioonina.