Kaupmeeste liit annab kaubandus- ning teenindusettevõtetele teada, et juunikuus saab taotleda riigipoolset toetust rendimaksetele.
Rahandusminister Martin Helme allkirjastas renditoetuse määruse, et toetada ettevõtteid äritegevusega jätkamiseks.
 • Renditoetust saavad küsida eriolukorras suletud olnud kaubanduskeskuste poed ja teeninduspunktid. 
 • Lisaks ka väljaspool kaubanduskeskusi asuvad laste mängutoad.
 • Toetust saab taotleda läbi EASi.
 • Kaubandus- ja teenindusettevõtjate rendimaksete toetuse taotlusi saab esitada 02.06 kell 9.00 kuni 15.06. kell 16.00. EAS kodulehel https://www.eas.ee/teenus/covid-renditoetus/  .
Määrust saab lugeda siin 👉https://www.riigiteataja.ee/akt/122052020018

.

Kaupmeeste Liidu tegevjuhi Nele Peili sõnul on toetust ja selle detailide avalikustamist pikalt oodatud, mistõttu on oluline kiiresti kaupmehi täpsetest tingimustest teavitada. “Toetust saab taotleda läbi EAS-i, seega palume kõigil kaupmeestel pöörduda oma küsimustega järgmise paari nädala jooksul EAS-i poole. Nende kodulehele riputatakse üles ka taotlusvorm ning nõutavate dokumentide nimekiri. Toetuse taotlusi saab esitada juuni lõpuni, aga soovitame taotlused esitada pigem juba juuni alguses,” juhendab Peil.

Kaubandusettevõtete kaks suurimat kuluallikat on töötajate palgad ja pindade rent. Seetõttu tegi Kaupmeeste liit Vabariigi Valitsusele ettepaneku toetada kaubandussektorit kriisiajal nii töötajatele suunatud abimeetmetega kui kuue kuu rendimaksete toega. Valitsus leidis hetkel võimaluse toetada kauplusi ühe kuu rendimaksetega, kuni veerandi üürisumma ulatuses. “Kaupmeeste Liidu poolt täname rahandusministrit ja tema meeskonda hea ja konstruktiivse koostöö eest abimeetme taotlemisel. Loodame koostöö ja hea tahte jätkumisele, sest sektor on suur ja olukord on väga keeruline,” märkis Peil.

Turuosalistel on palju küsimusi selle kohta, mis perioodi eest, mis alustel ja kellele toetust makstakse. Seega toob Kaupmeeste liit omalt poolt välja võtmefaktid.

Renditoetuse maksmise tingimused

Riigipoolse toetuse andmise eesmärk on aidata kaubandus- ja teenindusettevõtjatel poode taasavada ning eriolukorra lõppedes tegevust jätkata.

Kes saab toetust taotleda:

Renditoetust makstakse kaubandus- ja teenindusettevõtjale, kes kasutab rendi- või üürilepingu alusel kaubandus- või teeninduspinda kaubanduskeskuses, mis oli peaministri 2020. aasta 24. märtsil kehtestatud kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse piirangu tõttu osaliselt või täielikult suletud. Kaubanduskeskuseks loeti tolle piiranguga kõik kolmest või enamast poest või teenindusasutusest koosnevad grupid. Näiteks toidupood+lillepood+kingsepp. Või riidepood+kohvik+keemiline puhastus. Samuti tavaarusaama järgi kaubanduskeskused nagu Lõunakeskus Tartus või Mustamäe keskus Tallinnas.

Kaubandus- ja teenindusettevõtja saab toetust taotleda olenemata sellest, kas ta on füüsilisest isikust ettevõtja või äriühing või mittetulundusühing;

Toetust võib taotleda Eesti äriregistris või  mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud kaubandus- või teenindusettevõtja, kelle:

 1. käitise kohta oli enne 2020. aasta 12. märtsi kaubanduskeskuses kehtiv rendileping;
 2. maksustatav käive 2020. aasta märtsis ja aprillis summaarselt langes võrreldes 2019. aasta sama perioodiga vähemalt 30 protsenti või kui ettevõtja on tegutsenud vähem kui aasta, siis peab ettevõtja maksustatav käive 2020. aasta märtsis ja aprillis summaarselt olema langenud vähemalt 30 protsenti võrreldes perioodiga 2020. aasta jaanuar ja veebruar;
 3. käitis on hiljemalt 1. juuniks taasavatud ja püsib avatuna juunikuu jooksul
 4. käitise kohta on taotluse esitamise ajaks saadud rendileandjalt rendi allahindlus võrreldes veebruaris 2020 kehtinud kuise rendiga;
 5. poolt käitise kohta tasutav rendi omaosalus juunikuus on vähemalt 25 protsenti (ehk kui keskus teeb juunis 75% soodustust, siis 25% riigilt juurde taotleda ei saa. Vähemalt 25% rendist peab taotleja ise maksma juuni eest)
 6. Ettevõtja ei ole juba saanud erinevaid COVID-19 seoses antavaid riigipoolseid toetusi üle 800 000 euro (nt Töötukassa meetmetest).

Toetust saavad taotleda poed, kes asusid kaubanduskeskuses, aga kes ise ei olnud suletud. Näiteks restoranid, kust toimus kaasamüük, optikapoed (mis vahepeal olid suletud ja siis avatud) ja muud kauplused, kellel oli oma sissepääs ja kes võisid seega püsida avatutena.

Täiendavalt on EAS poolt standardnõuded ettevõtjale nagu see, et ta ei olnud riigi ees maksuvõlglane 12. märtsi seisuga või on võlad ajatatud. Et majandusaasta aruanded ja majandusdeklaratsioonid on esitatud. Et tema suhtes pole algatatud pankroti- või sundlikvideerimise menetlust. Täpsed tingimused annab teada EAS.

Kes ei saa toetust taotleda:

 1. Kauplused, mis ei asu kaubanduskeskuses ja mida seega valitsuse korraldusega ei suletud.
 2. Toidukauplused, apteegid, pangakontorid, telekommunikatsiooniettevõtete müügikohad, mis asusid kaubanduskeskuses. Olenemata käibe languse ulatusest.
 3. Suletud keskustes poode omavad ettevõtted, kelle käibelangus perioodil märts-aprill oli vähem kui 30% võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga.

Kuidas toetust makstakse ja taotletakse

Toetuse taotlusi menetleb, väljamakseid teeb ja järelevalvet teostab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). Taotlusvooru avamisest annab EAS teada oma veebilehel ja e-teeninduses.

Toetust taotletakse käitistele. Kaubandus- ja teenindusettevõtja võib toetust taotleda iga käitise kohta üks kord ühe taotlusega. (Käitis on kaubanduskeskuses asuv ettevõtte osa, kus toimub klientidele kaupade müük ja/või teenuste osutamine.)

EAS-le esitatav taotlus peab sisaldama järgmist teavet:

1) taotleja ärinimi, äriregistri kood, telefoninumber, e-posti-, kodulehe- ja postiaadress;

2) kaubandus- või teenindusettevõtja käitise tegevuskoht (aadress ning kaubanduskeskuse nimi);

3) käitise klientidele pärast eriolukorra lõppemist avatud olemise ühe kalendrikuu rendimakse summa, mille osas toetust taotletakse ning taotletava toetuse summa;

4) taotleja kinnitus enda nõuetele vastavuse kohta

5) märtsi-aprilli 2020 ning võrdlusperioodi käibedeklaratsioonide väljavõtted Maksu- ja Tolliametist või kasumiaruanded (võrdlusperiood enamikel on märts-aprill 2019, neil, kellel käitis alla aasta tegutsenud siis jaanuar-veebruar 2020)

6) kasumiaruanne ja bilanss 31.12.2019.a. seisuga

7) kontserni liikmete andmed, kui ettevõte kuulub kontseri, juhul kui kontsern ei kajastu äriregistris;

8) 2020. aasta 12. märtsi seisuga kehtiv käitise rendileping;

9) 2020. aasta veebruari kuu eest esitatud rendiarve;

10) toetuse taotlemise aluseks olev rendiarve, mis kinnitab rendileandja poolt tehtavat soodustust ja soodustuse suurust juunikuus.

EAS vaatab taotluse läbi, küsib vajadusel lisateavet ja annab teada taotuse rahuldamisest või mitterahuldamisest 15 tööpäeva jooksul. Toetus makstakse toetuse saajale kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

Kõik täiendavad nõuded ja täpse protsessi kirjelduse annab teada EAS.

Toetuse andmise alused, suurus ja arvestus

Taotletava toetuse suurus ühe kaubandusettevõtja käitise kohta on võrdne üürileandja poolt lepingu järgsest ühe kuu rendisummast tehtud soodustusega, kuid mitte rohkem, kui 25 protsenti lepingu järgsest ühe kuu rendist, mis kehtis veebruaris 2020. See tähendab, et märtsi, aprilli ja mai rendisummasid või nendelt tehtud allahindlusi ei võeta selle toetuse määramisel arvesse. Oluline on veebruari rendisumma (mis on aluseks) ja juunikuus üürileandja tehtav rendisoodustuse määr.

Minimaalne toetussumma käitise kohta on 100€. Väiksemaid toetusi kui see EAS ei menetle, et vähendada oma halduskoormust.

Toetusteks valitsuse poolt eraldatud eelarve on 4 miljonit eurot. Kui taotlusi tuleb juunis suurema summa eest, siis rahuldatakse iga taotlus samas proportsioonis nagu meetme eelarve suhtub kvalifitseerunud taotluste kogusummasse. Ehk kõik kvalifitseerunud taotlejad saavad suhteliselt väiksema toetussumma.

Foto: Andras Kralla

 

Jaga uudist: