Kaubanduskeskuste puhta õhu märgis

Meil on puhas õhk

 

Kaupmeeste Liit koostöös Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga (TTJA) on töötanud välja märgise „Meil on puhas õhk“, mis annab inimestele kindlustunde, et selle märgisega ostukeskuses on eeskujulik õhuvahetus.

Hea sisekliima ja puhta õhuga ruumis on hea viibida. Ettevõtted, kes on teinud õhu kvaliteeti märgatavaid investeeringuid, hoolivad nii oma klientide heaolust kui ka töötajate tervisest, kes viibivad majas pikki tunde.

Siseruumide õhupuhtuse teema kerkis tugevalt esile koroonapandeemia ajal.
Ventilatsiooniga on võimalik viirusega nakatumist ennetada, kui see töötab paralleelselt suure ruumi, distantsi hoidmise ja maskide korrektse kandmisega. Selline kombinatsioon on üks parimaid riskimaandusmeetmeid siseruumides ja see on juhtivatele kaubanduskeskustele oluline.

Mis kasu on eeskujulikust õhuvahetusest viiruste tõrjumisel

Teadlaste sõnul on viiruse aerosool põhiline COVID-19 levitaja siseruumides. Sellisel juhul pole suurt abi ka kahemeetrise vahemaa hoidmisest teiste inimestega – kindlasti on vaja lisaks pidevat tuulutamist või korralikku ventilatsiooni.

Tallinna Tehnikaülikooli sisekliima professor Jarek Kurnitski sõnul ei ole põhimõtteliselt vahet, kas olla kahe või kümne meetri kaugusel inimesest, suure viirusosakeste kontsentratsiooni puhul võib nakkuse külge saada samamoodi. „Aga korralikult ventileeritud ruumis võib viirusosakeste kontsentratsioon olla sada korda väiksem. Ehk ventilatsiooniga on võimalik viirusega nakatumist ennetada. See on üks parim ennetav meede, mis üldse olemas on.“ (15.11.2020, Jarek Kurnitski[1])

Mida suurem ruum, seda väiksem on aerosoolosakeste tihedus ning ka tõenäosus viirusesse nakatuda. Kõrgetes ja avarates kaubanduskeskustes, kus on hea ventilatsioon, on nakatumise risk väike. „Meil on puhas õhk“ märgise pälvinud kaubanduskeskused on teinud tavapärasest veelgi suuremaid investeeringuid, tagamaks väga heal tasemel õhuvahetust.

[1] https://www.err.ee/1159381/teadlased-rohutavad-ventilatsiooni-tahtsust-viiruse-leviku-piiramisel

Kuidas on eeskujulik õhuvahetus tõendatud

Kaubanduskeskused, kellele on väljastatud märgis „Meil on puhas õhk“ on läbinud Eesti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolse sõltumatu hindamise. Puhta õhuna käsitletakse antud märgise raames siseõhku, mis on nõuetekohaselt ventileeritud ning mille ventileerimist on kontrollitud.

Märgis „Meil on puhas õhk“ omistatakse kaubanduskeskkonnale, milles on nõuetekohane mehaaniline ventilatsioon ning ventilatsioonisüsteemi käitamine on kontrollitud ning vastab majandus ja taristuministri määrusele 8 „Hoolekandeasutuse hoone ja sisekliima tagamisega mitteelamu ventileerimise ja tuulutamise nõuded“[1]  ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti soovitustele[2] ja juhendile[3]

Märgise väljastamisel on TTJA hinnanud järgmisi parameetreid: 

  1. Hoone või hoone osa kasutusaega ning ventilatsiooni tööaega ja võimusust – ventilatsioon peab töötama 1h enne ja pärast hoone või hoone osa kasutusaega projekteeritud täisvõimsusel.
  2. Ventilatsioonisüsteem peab olema töökorras ja regulaarselt hooldatud, sh filtrid.
  3. Kui hoones on kasutusel tagastusõhuga (retsirkulatsiooni) ventilatsioonisüsteem siis see peab olema lülitatud 100% välisõhule. Kui seda ei ole võimalik teha või on liiga kulukas, siis tuleb süsteem lülitada vähemalt 50% ulatuses välisõhule ning paigaldada paremad tagastusõhu filtrid (ePM1 filtrid, 80% eraldusaste).
  4. Nõudluspõhise ventilatsioonisüsteemi (nn VAV süsteem) puhul, mida juhitakse ainult CO2 näidu järgi, tuleb süsteem ümber seadistada nii, et ventilatsioon lülitub maksimaalsele võimsusele kui CO2 näit on 500 ppm-i.

[1] https://www.riigiteataja.ee/akt/126112020018

[2] https://ttja.ee/ariklient/ehitised-ehitamine/ventilatsioonisusteemide-too-viiruse-tokestamiseks

[3] https://ttja.ee/media/139/download

Märgise kasutusõigus

Puhta õhu märgis on kaitstud autoriõigusega ning registreeritud Patendiametis Kaupmeeste Liidu intellektuaalse omandina.

Märgise kasutusõigust väljastab Eesti Kaupmeeste Liidu juhatus Liidu liikmetest kaubandusettevõtetele. Kui Kaupmeeste Liit saab teadlikuks märgise aluseks olevate ventilatsiooni nõuete rikkumisest, valeinfo esitamisest või muust ebaeetilisest märgi kasutusest või selleteemalisest kommunikatsioonist, on Kaupmeeste Liidul õigus märgi kasutusõigus ettevõttelt koheselt ära võtta, teatades sellest vähemalt 3 tööpäeva ette.

Täpsem info: info@kaupmeesteliit.ee