Töövõidud

  1. Avaleht
  2. Liidust
  3. Töövõidud

Olulisemad töövõidud

Regulatsioonid

1. Räägime läbi toidukaupmeestele kehtestatavaid nõudeid elutähtsa teenuse osutajana.
Oleme välja töötanud eneseregulatiivse kokkuleppe, mis tagab maksimaalselt kulutõhusa lahenduse elanikkonna varustamiseks toiduga kriisi korral. Kaupmeeste Liidu eestvedamisel on mitmed ebamõistlikult koormavad nõuded kohustuste seast maha võetud.

2. Teeme koostööd riigiga muutmaks pabertšekkide väljastamise vabatahtlikuks. Majandusministeeriumil on 2023 aastal töös väljatöötamiskavatsus seadusemuudatusele, mis muudaks pabertšeki andmise tarbijale kohustuslikuks vaid tarbija nõudmise korral. Muudatus hoiaks kokku paberit ja tinti ning seda toetavad keskkonnakaitse organisatsioonid. Kaupmeeste Liit aitab ministeeriumi andmekorje ja analüüsiga ning taotleb kaupmeestele kuluefektiivset lahendust.

3. COVID-19 kriisi ajal kaubandusvaldkonna eest seismine.
Kaupmeeste Liit taotles ning rääkis kaubandussektorile läbi nii riigipoolse renditoetuse kui püsikulude toetuse. Taotlesime ja saime COVID-kriisi puhkedes eesliinitöötajatele esmajärjekorras isikukaitsevahendeid ja covid teste. Kaupmeeste Liit seisis edukalt mitmel korral kaubandusettevõtete lahti hoidmise eest, kui paljude teiste sektorite ettevõtted suleti. See sai võimalikuks tänu aktiivsele eneseregulatsiooni jõustamisele. Paljudes teistes Euroopa riikides sai kaubandus oluliselt valusamalt pihta, kui Eestis, kuna meil said poed olla avatud vabamalt. Kooskõlastasime erinevate riigiasutustega juhendeid kaupmeestele, hoides ära ebaefektiivseid lisakohustusi.

4. Plastkandekottide turule paneku vähendamine.
Oleme eneseregulatsiooniga vähendanud ühekordsete plastkottide turule panekut ilma riigipoolse vajaduseta miinimumhinna kehtestamiseks. Tänu kilekottide tasuliseks muutmisele ja tasuta kilekottide eemaldamisele kassade juurest oleme saavutanud iseseisvalt 2025. aastaks seatud riiklikud eesmärgid õhukeste kilekottide kasutuse vähendamiseks.

Olulisemad töövõidud

Tasud ja toetused

1. Sõlmisime raamlepingud Eesti Esitajate Liidu ja Eesti Autorite ühinguga.
Kaupmeeste Liidu liikmed saavad läbi raamlepingute oluliselt soodsama hinnaga esitada enda pindadel autoriõigustega kaitstud muusikat. Sääst on 15-40% tavahinnast.

2. Kõrgemad taarapunktide hüvitised.
Kaupmeeste Liit on Eesti Pandipakendi üks omanikest ja asutajatest, läbi mille seisame joogipudelite eeskujuliku tagastusmäära eest. 2022 aastal rääkisime läbi uue hüvitise mudeli jaekaupmeestele, mis tõstis oluliselt just väikeste taarapunktide saadavat hüvitist ja tagas iga-aastase indekseerimise ning tasude tõusu kaupmehele

3. Oleme aastate jooksul hoidnud ära mitmeid katseid kehtestada keskkonnahoidu sildi all tasusid, mis moonutaksid konkurentsi, oleksid praktikas teostamatud või suurendaksid pettusi pakendiaruandluses.
Kehtestamata on jäänud plastimaks, müügipakendile eraldi taaskasutuse sihtmäärad ja eritasud, kohustus korjata kaubanduspindadel kokku kõikvõimalikke jäätmeid.

4. Koordineerisime aktiivselt kaubandussektori omapoolseid pingutusi COVID-nakkuse leviku peatamiseks ja riskide maandamiseks.
Kaupmeeste Liidu ettevõtted vedasid eest ning kehtestasid proaktiivselt mitmel korral eneseregulatsiooni, millega muuhulgas aitasime politseil jõustada kaubanduspindadel maskikandmise nõuet. Eneseregulatsiooni raames piirasid meie liidu liikmed kampaaniaid ja üritusi, mis tooksid korraga palju inimesi ostlema. Kriisi alguses eraldasime esimesed ostlemistunnid riskirühmadele. Panime õla alla vaktsineerimiskampaaniale, aidates koostöös tervishoiuasutustega korraldada elavas järjekorras vaktsineerimisi kaubanduskeskuste, turgude ja kaupluste juures. Paljud meie liikmed jagasid inimestele tasuta isikukaitsevahendeid. Kaubandus andis enda turunduskanalid ja -pinnad riiklike COVID ennetuskampaaniate teavituseks tasuta kasutada. Samuti vedasime eest sektori tänukampaaniat “Tänu Sulle”, millega tunnustasime kaubanduse ja teiste elualade eesliinitöötajaid ja aitasime viia rahva tänu-ja tunnustussõnad konkreetsete töötajateni.

Olulisemad töövõidud

Töökeskkond

1. Töötasime välja kaubandusvaldkonna esmatasandi juhtide mentorlusprogrammi.
Eesti Kaupmeeste Liidu mentorlusprogramm on kaubandusele loodud rätseplahendus, millega soodustame uute poetöötajate paremat sisseelamist ja vaimse tervisega hakkama saamist. Fookus on teenindajatel. Programmi raames õpivad mentorid pakkuma emotsionaalset tuge, andma tagasisidet nii, et seda on lihtne vastu võtta ning lahendama konfliktiolukordi ennast säästvalt.

2. Kaupmeeste Liidu eestvedamisel piloteerib Eesti just kaubandussektoris 2021-2023 aastatel paindlikke töölepinguid.
Piloot sai teoks tööandjate esindajate ja ametiühingute ning Sotsiaalministeeriumi kolmepoolse kokkuleppe tulemusena. Seisame selle eest, et muutuvtunnilepingud saaksid püsivaks võimaluseks ning nende tingimused oleksid atraktiivsemad nii tööandjale kui töötajale.

Olulisemad töövõidud

Mainekujundus

1. Korraldame igal aastal kampaaniaid, et tunnustada kaubanduses töötavaid inimesi ning kutsuda noori proovima tööd kaubanduses.
Selgitame kaubanduses töötamise väärtust, korraldame kaks korda aastas „Sinu rütmis töö. Tule kaubandusse!“ kampaaniat, töövarjupäevi, tutvustame kaubandustöötajate lugusid. Meie eesmärk on teha noorte inimeste jaoks kaubandus top sektoriks, kust saada töökogemus ja kus teha karjääri.

2. Osaleme sotsiaalkampaaniates ja oleme eestkõnelejad toiduraiskamise vähendamise, pakendi vähendamise, vastutustundliku alkoholimüügi ja -tarbimise teemadel.
Oleme teinud koostööd Toidupanga, Eesti Politsei, Tervise Arengu Instituudi, Mondo, Tagasi Kooli ja mitmete teiste organisatsioonidega.


3. Tagame turvalise ostukeskkonna läbi eeskujuliku ventilatsiooni kaubanduskeskustes.
Kaupmeeste Liitu kuuluvad kaubanduskeskused on liitunud eneseregulatiivse Puhta õhu kokkuleppega, millega kohustutakse tagama enda üldaladel ja müügisaalides eeskujulik õhuvahetus. Projekti on nõustanud Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve amet ja Taltech. Kaupmeeste Liit on omistanud nendele kaubanduskeskustele „Meil on puhas õhk“ märgise.

Olulisemad töövõidud

Teadmus

1. Koostöös Statistikaametiga aitasime koostada kaubandusstatistika juhtimislaua,
mida kasutaja saab isikupärastada, et saada just talle olulisi kaubandusvaldkonna näitajaid sobival kujul.
2. Tagasisidestame kõiki olulisi sektorit puudutavaid eelnõusid, algatusi, arengukavasid ja uurimusi.
Oleme sealjuures seisnud edukalt selle eest, et kaubandust ei reguleeritaks üle, et bürokraatiat tekiks juurde minimaalselt, et reeglite kehtestamisel arvestataks mõistlikkuse ja tasakaalustatuse põhimõtteid, hinnataks korrektselt majanduslikke mõjusid kaubandusele, osataks arvestada reaalse turuolukorra, suurte ja väikeste kaupmeeste võimalustega ja antaks piisavat üleminekuaega oluliste muudatuste läbiviimiseks. Me oleme valdkondliku teadmuse kese ja viime spetsialistid ja otsustajad omavahel kokku.

3. Anname koostöös riigiasutustega välja juhendeid, mida järelevalveasutused tunnustavad turu parima praktikana ja mida võetakse aluseks seaduste tõlgendamisel.
Viimastel aastatel on Kaupmeeste Liit koostöös erinevate riigiasutustega andnud välja juhendid muuhulgas alkoholi-ja tubakamüügi piirangute tõlgendamiseks, ühekordsete plasttoodete regulatsiooni nõuete tõlgendamiseks, hinnaalandamise uute reeglite tõlgendamiseks omnibuss direktiivist tulenevalt, tarneahela heade tavade ja heade kaubandustavade edendamiseks. Juhendid on kaupmeestele oluliseks abiks sageli segaste seadusesõnastuste tõlgendamisel, taotlevad mõistlikke tõlgendusi ning aitavad ennetada vaidlusi järelvalveasutusega.