Astu liikmeks

Miks saada liikmeks?

Kui soovid kaasa rääkida kaupmeeste huvide kaitsmisel seadusloome protsessis ning panustada hea kaubandustava põhimõtete süvendamisse Eestis, siis astu Kaupmeeste Liidu liikmeks. Ettevõtete parem esindatus riigiga ja ajakirjandusega suhtlemisel on üha aktuaalsem ning seda olulisemat rolli mängib Kaupmeeste Liit kaubandusettevõtete huvide eest seisjana ning dialoogi pidajana.

Liidu liikmeteks võivad olla Eesti Vabariigis kehtestatud korras registreeritud kaubandusega tegelevad või kaubanduse valdkonda toetavad juriidilised isikud ning organisatsioonid ja asutused, kes tunnistavad ja täidavad Liidu põhikirja, tasuvad liikmemaksu ning kes peavad kinni Üldkoosoleku poolt kinnitatud Heast Kaubandustavast või toetavad seda. Liidu töös võib osaleda kas Liidu lihtliikmena või Liidu toetajaliikmena.

Liikmeks astumise avaldus

Liikmeks astuda soovijal tasub tutvuda Põhikirja ja Hea kaubandustavaga  ning esitada juhatusele avaldus, saates selle info@kaupmeesteliit.ee

Kaupmeeste Liidu liikmete soodustused
 • kaubandus.ee tellimus soodushinnaga.
 • Seminarid, infopäevad liikmetele tasuta või soodustingimustel.
 • Kaubanduse Aastakongressist osavõtt soodustingimustel.
 • Eesti Tööandjate Keskliidu, Toiduliidu jt koostööpartnerite üritusest osavõtt soodustingimustel.
 • Fonogrammi üldsusele esitamise tasu soodustus.
 • Muusikateoste avalikul esitamisel litsentsitasu määra soodustus.
 • Liikmesettevõtete andmete ja logo esitlus liidu kodulehel.
5 põhjust miks ühineda Kaupmeeste Liiduga:
 • Kaupmeeste huvide kaitse ja lobitöö. Kaitseme liikmete huvisid suhetes riigivõimu ja valitsusinstitutsioonidega. Kaupmeeste Liit räägib liikmete esindajana kaasa ühiskonnas ja esindab sektorit meedias. Osaleme aktiivselt õigusloomes seaduseelnõude kooskõlastajana, suhtleme regulaarselt avaliku sektoriga ning hoiame liidu liikmeid kursis sellega, mida püütakse saavutada. Kujundame sektori seisukohad liikmeid kaasates, töörühmades ja demokraatlikult. Esindame liikmeid proaktiivselt nendele murettekitavate teemade eestkõnelejana.
 • PR ja kaubandussektori mainekujundus. Kaupmeeste Liit on sektori ühine kanal laiema avalikkuseni läbi suhtluse ajakirjanikega, veebilehe ja sotsiaalmeedia. Pakume oma liikmetele võimalust ennast näidata erinevatel seminaridel, ümarlaudadel ja konverentsidel kaubandusvaldkonna esindajatena. Propageerime häid kaubandustavasid ning tutvustame vastavat tunnusmärki. Valime iga-aastaselt Aasta Kaubandustegu, mida auhinnatakse Äripäevaga ühiselt korraldataval Kaubanduse Aastakongressil. Tunnustame liikmete saavutusi oma üritustel ja kanalites. Korraldame ühiste jõududega mainekampaaniaid ja vastutustundliku ettevõtluse algatusi.
 • Koostöövõrgustik. Ühinedes liiduga on ettevõttel võimalus teha koostööd 58 liikmesettevõttega Eesti kaalukaimate kaubandusettevõtete seast ja saada 58 potentsiaalset klienti ning partnerit. Koostöös teiste kaubandusettevõtetega kujundavad liidu liikmed sektori seisukohti ühiskondlikes ja Eesti ettevõtluskliimat kujundavates küsimustes. Liikmed saavad osaleda erinevates töörühmades ja komisjonides nii sisse- kui organisatsioonist väljapoole suunatult, vastavalt huvivaldkondadele ja võimalustele.
 • Teenused liikmele. Kõikidele Kaupmeeste liidu liikmetele on kaupluses muusika edastamise autoritasude tasumäärad raamlepinguga sätestatuna vähemalt 10% soodsamad. Liit korraldab soodsa hinnaga või tasuta koolitusi relevantsetel teemadel, kutsub liidu üritustele kõrgetasemelisi esinejaid. Kaubanduse Aastakongressist osavõtt soodustingimustel, Tööandjate Keskliidu ja Toidainetetööstuste Liidu üritustest osavõtt soodustingimustel.
 • Haridus ja koolitus. Kaupmeeste liit teeb koostööd ülikoolide ja kutsehariduskeskustega kaubandusvaldkonna hariduse arendamisel. Propageerime kaubandusvaldkonna õppimist ja kaubandusse tööle tulekut. Korraldame ettevõtjatele koolitusi ja infopäevi päevakajalistel teemadel ning pakume võimalust ettevõtjatel saata töötajaid kõrgkoolidega koostöös läbi viidavatele kursustele.

Lisainfo: Nele Peil, tel: 620 1914, e-mail: info@kaupmeesteliit.ee, www.kaupmeesteliit.ee