Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on 10.09.2019 seisuga täiendanud 01.03.2019 koostatud alkoholi reklaami juhendit.

Juhendisse on lisatud Tallinna Halduskohtu poolt öeldud täpsustusi ning TTJA seisukohti sotsiaalmeedias avalikustatava alkoholi reklaami osas. Juhendi täiendamisel lähtus TTJA tuvastatud reklaamiseaduse rikkumistest ning küsimustest, millega on ameti poole pöördutud peale 01.03.2019 koostatud juhendi avaldamist.

Täiendatud alkoholi reklaami juhend on leitav samalt lingilt, kus oli see varem. Juhul, kui olete juhendi lingi omale kuhugi järjehoidjasse lisanud, siis tuleb arvestada, et link võib vajada värskendamist, sest arvuti vahemälus võib juhend olla täiendamata kujul.

Alkoholi reklaami juhendis on 10.09.2019 seisuga tehtud järgmised täiendused:

Alkoholi reklaami juhendi punkti 4 täiendati lõiguga, milles tutvustatakse Tallinna Halduskohtu seisukohta[1] (otsuses punkt 13), mille kohaselt on keelatud alkoholi reklaamis kasutada QR-koodi. Halduskohus on selgitanud, et kuigi QR-kood ise mingit teavet ei sisalda, siis nutiseadme abil viib see sellegipoolest veebilehele, kus teave asub. Seega eeldab QR-koodi kasutamine, et järelevalveasutus peab kontrollima täiendavalt ka koodi kaudu edastatavat teavet, mis takistab efektiivse järelevalvemenetluse läbiviimist.

Tallinna Halduskohtu seisukohaga on täiendatud ka juhendi punkti 5.2.2. Kohus on nentinud, et isegi, kui alkoholi reklaamile lisatav tekst sisaldab RekS § 28 lg 1 punktides 9 ja 10 lubatavat teavet toote omaduste ja serveerimisnõuannete kohta, siis peab see teave olema neutraalne, ilma positiivse emotsioonita ja seeläbi alkoholitarbimist soosiv. Šampanja mullide kohta ei tohi kirjutada elegantsed ja Vana Tallinna liköörile ei tohi viidata kui kuulsaimale eestlasele (rahvustundele rõhutamine). Alkohoolse toote apetiitsusele ja maitseomaduste säramisele on keelatud viidata. Keelatud on alkoholi reklaamis öelda ka, et viski valmistamine on aeglane maitsekunst ning väljendada soovi enne viski maitsmist premeerida viskimeistreid medalitega.

Sotsiaalmeediakanalites alkoholi reklaami avalikustamisel tuleb järgida reklaamiseaduses sätestatut. RekS § 28 lõike 3 esimesest lausest tulenev neutraalsuse ja tootekesksuse nõue tuleb täita ka sotsiaalmeedikanalites avalikustatavate piltide juurde lisatavate tekstide puhul, sh ka teemaviidete (ingl hashtag) lisamisel. Näiteks on keelatud sotsiaalmeedias postitatud alkoholi reklaamile lisada teemaviide #reede, kutsudes tarbijat reede puhul (seostamine tähtpäevaga) alkoholi tarbima.

Alkoholi reklaami juhendi punkt 6.1 on täiendatud täpsustusega kohustusliku alkoholi reklaami hoiatuse kohta. RekS § 28 lõikest 4 tulenev kohustuslik alkoholi reklaamile lisatav hoiatus peab olema tavalise tähelepanu juures märgatav, arusaadav ja muust teabest selgelt eristatav. Seega peab sotsiaalmeediakanalis avalikustatava alkoholi reklaami hoitava teksti lisama avalikustatavale pildile või pealkirja algusesse. Pildi pealkiri on sageli sotsiaalmeedias näha vaid osaliselt ning terviku nägemiseks tuleb vajutada linki „vaata veel“. Seetõttu ei ole sotsialameediakanalites alkoholi reklaami hoiatus koheselt ja tavalise tähelepanu juures märgatav, kui see on lisatud postituse juurde lisatava teksti lõppu.

Punktile 7.5 on lisatud täpsustus, et sponsitud alkoholi reklaamid sotsiaalmeediakanalites on keelatud. Kuna alkoholi reklaam on keelatud sotsiaalmeedia võrgustikes, kuid lubatud alkoholikäitleja sotsiaalmeediakontol, siis on oluline järgida reeglit, et alkoholikäitleja poolt oma kontol avalikustatud alkoholi reklaami sponsimine on keelatud. Sponsimise korral muutuvad alkoholikäitleja sotsiaalmeedia kontol avalikustatud postitused kättesaadavaks kõigile uudistevoogudes.

Alkoholikäitleja poolt tema veebilehel ja sotsiaalmeedia kontol avalikustatud alkoholi reklaam peab vastama RekS §-s 28 sätestatud nõuetele. Alkoholi reklaami juhendit on täiendatud ka seisukohaga, et reklaamina käsitatakse mh ka ajutiselt avalikena püsivaid storysid, mis peavad vastama alkoholi reklaamile kehtestatud nõuetele.

TTJA poolt välja antud alkoholi reklaami juhendi punkti 8.5 lisati, et kuna seadus keelab alkoholikäitleja poolt sellise teabe jagamist, mis on loodud tarbijate poolt või sisaldab üleskutset jagamiseks, siis on alkoholikäitlejal keelatud avalikustada oma sotsiaalmeedia kontol tarbija poolt loodud postitusi, lugusid või storysid.

TTJA ootab kõigilt turuosaliselt, et sotsiaalmeedia postitustes ja muudes meediaväljundites avalikustatud alkoholi reklaamid vastavad reklaamiseaduse nõuetele.
TTJA palub kõigil alkoholi käitlejatel ja alkoholi reklaami avalikustajatel tutvuda alkoholi reklaami juhendiga ning korduma kippuvate küsimustega alkoholi reklaami kohta.

 

Jaga uudist: