Seminarid ja koolitused

  1. Avaleht
  2. Üritused
  3. Seminarid ja koolitused

Eesolevad seminarid ja koolitused

Hetkel info uute seminaride või koolituste kohta puudub.

2022

23.09.2022 Kaupmeeste Liidu visiooniseminar ja juubeliõhtusöök
Eesti Kaupmeeste Liit tähistas oma 25. tegutsemisaastat. Juubeli puhul toimus pidulik visiooniseminar ja õhtusöök Kultuurikatla ruumides, millega tänasime oma liikmeid ja koostööpartnereid.

Vaata lähemalt: 

03.03.2022 Muutuvtunnilepingute virtuaalne infotund jaekaupmeestele
Eesti Kaupmeeste Liit korraldas koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Tööinspektsiooniga tasuta infotunni kaubandussektori esindajatele, kus räägiti muutuvtunnilepingute kasutamise tingimustest ja kogemustest jaekaubanduses.
Eelmise aasta detsembris jõustus Töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus, mis võimaldab jaekaubanduses sõlmida paindlikumaid töölepinguid.
Infotunnis tutvustasid riigi esindajad omalt poolt muutuvtunnilepingute pilootprojekti eesmärki ja tingimusi, aga samuti ka planeeritud kontrolle ja tulemuste mõõtmist.
Jaekaupmeeste vaatenurgast rääkis Prisma Peremarketite personalijuht oma ettevõtte kogemuslugu kui kaupmees, kes on teinud ettevalmistused muutuvtunnilepingute kasutuselevõtuks.

Loe lähemalt:

21.03.2022 Infotund ettevõtjatele seoses tarbijakaitseseaduse muudatustega
Kohtumisel selgitati direktiivist (EL) 2019/2161 (nn Omnibus direktiiv) tulenevaid muudatusi tarbijakaitseseaduses, mis jõustuvad 28.05.2022. Muudatusi tutvustasid Kristina Jerjomina (tarbijakaitse ja kaubanduse nõunik) ja Merike Koppel (ettevõtluskeskkonna valdkonnajuht) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist.
Põhilised muudatused:

  1. Täpsustatakse kauba hinna alandamisest teavitamise reegleid. Edaspidi tuleb kauba hinna alandamise teates ära näidata hinna alandamisele eelnenud kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul samas müügikohas kaupleja kohaldatud varasem hind.
  2. Täiendatakse ebaausate kauplemisvõtete regulatsiooni ja keelatud kauplemisvõtete loetelu. Tarbijate arvustuste kasutamist e-poes reguleeritakse. Samuti on edaspidi keelatud esitada libaarvustusi ja väärkasutada tarbija arvustust.
  3. Suuremad rahatrahvid rikkumiste eest.

Ettekande ja koostatud KKK-dega saate tutvuda Juhendite rubriigis

2021

11.06.2021 Muutuvtunnilepingute teemaline virtuaalne infoseminar
Seminaril annavad Sotsiaalministeeriumi vastutavad ametnikud ülevaate tingimustest mida jaekaupmees peab täitma, et ta võiks kuni 2023. aasta lõpuni pakkuda oma ettevõtte töötajatele muutuvtunnilepinguid.
Tööinspektsioon tutvustab plaane järelevalveks ja vastab küsimustele. Oluline osa seminarist on küsimuste ja vastuste voor ning arutelu. Eesmärk on, et ettevõtted, seadusandja ja järelevalvet tegema asuvad ametnikud saaksid muutuvtunnilepingute nõuetest ühtmoodi aru. Selle saavutamiseks ootame ka osalevate ettevõtete spetsialistide valmisolekut selgitusteks ja kaasamõtlemiseks.

2020

23.03.2020 Arutelu keskkonnasõbraliku pakendi teemal
Jäätmete sorteerimise teemaline ümarlaud koostöös taaskasutusorganisatsioonidega.

03.03.2020 Kaupmeeste Liidu ja Tööinspektsiooni ümarlaud
Põhiteema: Töösuhte lõpetamine ning levinud vaidluspõhjused, töötaja korrektne hoiatamine ja selle vormistamine, keeruliste olukordade lahendamine. Lisateemad: Tööinspektsiooni tööplaanid ja enamlevinud kaasused.

20.02.2020 Kaupmeeste Liidu infopäev ja ekskursioon pakendi keskkonnasõbralikkuse suurendamiseks EstPak Plastik AS tehases.
Koostöös Eesti Plastitööstuse Liiduga toimus kohtumine Eesti kõige innovaatilisemas toidupakendite tootmises EstPak Plastik AS, mis toodab EFSA loal (Euroopas haruldane sekundaarse plastitoorme kasutamise korral ) 100% taaskasutatud rPET materjalist toidupakendeid. Toimus ringkäik EstPak Plastik tehases, mille käigus tutvustati rPET kasutusvõimalusi (võimalused ja piirangud). Pärast ringkäiku toimus arutelu teemadel:

  • Kui keskkonnasõbralikuks saame minna, maksmata lõivu toiduohutuses?
  • Millised on täna üldised hinnad maailmaturul, kui võrrelda esmase ja sekundaarse plasti toorainet?
  • Millised saavad olla sektorite ühised sõnumid täna ja tulevikus, aitamaks kaasa mõistlike regulatsioonide loomisele?

2019

28.11.2019 Infopäev koostöös Veterinaar- ja Toiduametiga
Teemad: VTA järelevalve prioriteetsed suunad, rikkumiste statistika, turuülevaade ja uudised.

29.10.2019 ja 12.11.2019 Infopäevad koostöös Tööinspektsiooniga
Teemad: tööaja summeerimine ja enamlevinud probleemid ja erandid tööajafondi arvestamisel ning töö- ja puhkeaja järgimisel, tööergonoomika ja psühhosotsiaalsed ohutegurid ning tööandja roll töötaja vaimse tervise kaitsmisel (töökiusamine).

15.10.2019 Infopäev töötajate keeleõppest ja IT-oskuste arendamisest
Teemad: töötajate keeleõppe võimalused, toetused, iseseisva õppe kompenseerimine. Maxima kogemuslugu ja õppetunnid töötajate keeleõppega. Infopäev toimus koostöös Integratsiooni Sihtasutuse, Töötukassa ja SA Innovega.

28.08.2019 Kaubanduse mainekampaania strateegilise plaani arutelu
Mainekampaania „Vali amet, mis rõõmustab! Tule tööle kaubandusse!“ pikaajalise plaani ja tegevuskava tutvustus liikmetele. Arutelu ja töörühmale tagasiside.

07.05.2019 Infopäev kaupmeestele küberturvalisusest. Kuidas kaupmees saab ennast kaitsta küberünnakute eest?
Teemad: küberturvalisuse olukord Eestis, peamised ohud ettevõtjale, veebileht ja e-post, küberhügieen. Infopäeval esinesid Riigi Infosüsteemi Ameti operatiivkeskus, tehnokratt Peeter Marvet ja Security Software.

16.04.2019 Infopäev kaupmeestele alkoholi-ja reklaamiseaduse muudatustest
Teema: muutunud nõuded ja tõlgenduskohad uuenenud alkoholi- ja reklaamiseaduses.
Kaupmeeste Liidu, Sotsiaalministeeriumi ja Tarbijakaitseameti koostöös valminud juhendi “Alkohoolsete jookide jaekaubanduse müügikohas väljapanekuks ja reklaamiks”  tutvustus ja Rimi kogemuslugu. TTJA ettekanne senisest menetluspraktikast.

28.03.2019 Infopäev ebaausate kaubandustavade direktiivist
Teemad: Euroopa Liidu ebaausate kaubandustavade direktiiviga kehtestatavad nõuded kaupmehe lepingulistele suhetele toiduainete tarnijatega. Ettekanne Maaeluministeeriumi vastutavalt ametnikult. Tarneahela Heade Tavade meeldetuletav tutvustus Kaupmeeste Liidu poolt.

12.02.2019 Infopäev alkoholi-, reklaami- ja tubakaseaduse muudatustest Tartus
Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakond korraldas tasuta infopäeva “Alkoholi-, reklaami- ja tubakaseaduse muudatused”, mille sihtgrupiks olid alkohoolsete jookide ja tubakatoodetega kauplejad.

2018

21.11.2018 Infopäev Tallinna kaupmeestele, kus tutvustati uut välireklaamide eelkooskõlastuse korda ja keskkonda (TERA)
Kaupmeeste Liit korraldas koos Tallinna Ettevõtlusametiga kaupmeestele infopäeva, kus tutvustati uut välireklaamide eelkooskõlastuse korda ja keskkonda.
Tallinna Linnavolikogu võttis aprillis vastu uue välireklaamide kooskõlastamise korra (TERA), mis hakkab kehtima 1. jaanuarist 2019.
Infopäeval saadi vastused ka eelnevalt esitatud küsimustele.
Ettekanne: TERA rakendamine-Infopäev_21.11.2018

26.10.2018 5. Toidutööstuse ja kaubanduse koostöö konverents: “Tarneahela efektiivsus muutuste tuules”
Eesti Toiduainetööstuse Liidu ja Eesti Kaupmeeste Liidu 5. koostöö konverents toimus traditsiooniliselt Toidumessi „FoodFest 2018“ raames.

5.04.2018 Seminar andmekaitsereformist fookusega kaubandussektoril
Teemad: Kliendikaardid ja lojaalsusprogramm; kampaaniad; turvakaamerad; ostuajalood jm big data kasutamine; turundustegevuse piirangud – mida ja kellele tohib e-postiga saata; e-poodide eripärad. Infopäeval esinesid advokaadibüroo Ellex Raidla ja Andmekaitseinspektsiooni esindajad.