Põhikiri

  1. Avaleht
  2. Liidust
  3. Põhikiri

Põhikiri

 

1 ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Kaupmeeste Liit (inglise keeles Estonian Traders’ Association) on vabatahtliku liikmeksoleku alusel tegutsev mittetulundusühing, mis ühendab kaubandustegevusega seotud juriidilisi isikuid ning organisatsioone ja asutusi.
1.2. Eesti Kaupmeeste Liidu (edaspidi Liit) asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.3. Liit juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.
1.4. Liit on eraõiguslik juriidiline isik oma vara, pangaarve ja sümboolikaga.

2 LIIDU EESMÄRGID

2.1. Liidu eesmärgiks on esindada oma liikmeid suhetes seadusandliku ja täitevvõimuga ning töövõtjate esindajatega ning kaitsta oma liikmete huve, samuti esindada liikmesettevõtteid ja organisatsioone nii Eestis kui ka välisriikides.
2.2. Oma eesmärgi saavutamiseks taotleb Liit:
2.2.1. edasiviiva ja ausa konkurentsi ning ausate kaubandustavade ja ärieetika nõuete järgimist;
2.2.2. liikmetele kasuliku koostöö arendamist Eesti tööandjate liitudega ja nende ühendustega;
2.2.3. liikmetele kasuliku koostöö arendamist ning infovahetust teiste riikide analoogiliste liitude ja nende rahvusvaheliste ühendustega, soodustades igati ettevõtjatevaheliste rahvusvaheliste kontaktide laienemist;
2.2.4. Liitu koondunud tööandjate nimel kokkulepete sõlmimist kaubandussektori töövõtjaid esindavate organisatsioonidega;
2.2.5. koostöö edendamist tootjatega ja nende esindajatega;
2.2.6. osalemist Liitu ja tema liikmeskonda puudutava seadusandluse väljatöötamisel ja ettepanekute tegemisel;
2.2.7. turu- ja kliendiuuringute teostamist;
2.2.8. majandusalase ja seadusandlust puudutava informatsiooni vahendamist  Liidu liikmetele;
2.2.9. liikmete koolitamist, kutsehariduse edendamist;
2.3. Liidul on õigus
2.3.1. astuda teiste liitude ja ühingute liikmeks;
2.3.2. korraldada üritusi, mis on seotud liikmete huvidega (korraldada väljaõpet, seminare, avaldada reklaami, välja anda trükiseid jms).
2.3.3. sõlmida Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste ning üksikisikutega põhitegevusega seonduvaid lepinguid ja teostada selleks vajalikke tehinguid.

3 LIIDU LIIKMED

3.1.  Liidu töös võib osaleda kas Liidu lihtliikmena või Liidu toetajaliikmena. Käesolevas põhikirjas mõeldakse edaspidi liikme all nii liht- kui ka toetajaliiget, kui ei ole sätestatud teisiti.
3.2.  Liidu liikmeteks võivad olla Eesti Vabariigis kehtestatud korras registreeritud kaubandusega tegelevad või kaubanduse valdkonda toetavad juriidilised isikud ning organisatsioonid ja asutused, kes tunnistavad ja täidavad Liidu põhikirja, tasuvad liikmemaksu ning kes peavad kinni Üldkoosoleku poolt kinnitatud Heast Kaubandustavast või toetavad seda.
3.3.  Liidu toetajaliikmeks võivad olla kõik punktis 3.2. nimetatud isikud.
3.4.  Liidu lihtliikmetel on võrdsed õigused ja kohustused, mis tulenevad otseselt käesolevast põhikirjast. Liidu toetajaliikmed ei oma võrreldes lihtliikmega hääleõigust Üldkoosolekul, samuti ei saa toetajaliikmed realiseerida käesoleva põhikirja punktis 4.1.2. ja 4.1.7. sätestatud õigusi. Lihtliikme ja toetajaliikme liikmemaksu tasumise kord ja suurus sätestatakse Üldkoosoleku poolt vastavas reglemendis.

4 LIIDU LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Liidu liikmel on õigus:
4.1.1.   osaleda oma esindaja kaudu Liidu Üldkoosolekul;
4.1.2.   olla esindaja kaudu valitud Liidu Juhatusse;
4.1.3.   osaleda tööandjate huvide kaitsmisel ja esindamisel Liidu delegatsiooni koosseisus läbirääkimistel ja konsultatsioonidel töövõtjate organisatsioonidega;
4.1.4.   saada informatsiooni Liidu tegevuse kohta ja kasutada Liidu teenuseid;
4.1.5.   osaleda kõigil Liidu poolt korraldatavatel üritustel;
4.1.6.   esitada Liidu Üldkoosolekule, Liidu Juhatusele ja Liidu Tegevdirektorile ettepanekuid Liidu tegevust puudutavates küsimustes;
4.1.7.   kasutada Liidu sümboolikat vastavalt kehtestatud reglemendile;
4.2.  Liidu liige on kohustatud:
4.2.1.  järgima Liidu põhikirja ning täitma Üldkoosoleku otsuseid;
4.2.2.  osutama igakülgset kaasabi Liidu eesmärkide saavutamiseks;
4.2.3.  liikme ühinemisel, jagunemisel või lõpetamisel teatama sellest Juhatusele;
4.2.4.  maksma sisseastumis- ja liikmemaksu Üldkoosoleku poolt ettenähtud suuruses ja korras.
4.3.  Liidu toetajaliikmele laienevad kõik liikme õigused ja kohustused põhikirja punktis 3.4. sätestatud piirangutega.

5 LIIDU LIIKMEKS VASTUVÕTMINE

5.1.  Punktis 3.2. toodud tingimustele vastav isik, kes soovib astuda Liidu liikmeks, esitab Liidu  Juhatusele avalduse, millega ta kinnitab ühtlasi oma äritegevuse vastavust Heale Kaubandustavale.
5.2.  Liidu liikmeks astumise avalduse vaatab Juhatus läbi avalduse esitamisele järgneval koosolekul.
5.3.  Liidu liikmeks astumise avalduse rahuldamise või mitterahuldamise otsustab Liidu Juhatus.
5.4.  Liidu liikme õigused ja kohustused omandab isik pärast Juhatuse sellekohase otsuse tegemist.

6 LIIKME VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMINE

6.1.  Liidu liikmel on õigus avalduse alusel Liidust välja astuda.
6.1.1. Liidu liige loetakse väljaastunuks Juhatuse vastava otsuse tegemise päevast arvates.
6.2.  Liidu Juhatuse otsusega võib liikme Liidust välja arvata, kui liige oluliselt kahjustab Liidu huve ja tegevust, ei täida Liidu põhikirjalisi kohustusi ning tema Hea Kaubandustavaga vastuolus oleva tegevuse korral.
6.2.1. Liige loetakse väljaarvatuks Juhatuse vastava otsuse tegemise päevast arvates.
6.3.  Liidust väljaastumisel või väljaarvamisel sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata.
6.4.  Väljaastumisel või väljaarvamisel peab liige liikmelisuse lõppemisest lõpetama Liidu sümboolika kasutamise. Liidu liige on kohustatud hüvitama pärast liikmelisuse lõppemist Liidule Liidu sümboolika kasutamisega tekitatud kahju.

7 JUHTIMINE

7.1. Üldkoosolek
7.1.1.  Liidu kõrgeimaks organiks on liikmete Üldkoosolek.
7.1.2.  Üldkoosolekul on õigus võtta vastu otsuseid kõigis Liidu tegevust puudutavates küsimustes.
Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
7.1.2.1.  Liidu põhikirja muutmine ja täiendamine;
7.1.2.2.  Liidu Juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
7.1.2.3.  Revidendi ja audiitori nimetamine ja tagasikutsumine;
7.1.2.4.  liikmemaksu reglemendi kehtestamine;
7.1.2.5.  aastaeelarve kinnitamine;
7.1.2.6.  Liidu strateegiliste seisukohtade ja tegevuskava arutamine ja kinnitamine;
7.1.2.7.  majandusaasta aruande (raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande) ning revidendi aruande kinnitamine;
7.1.2.8.   Liidu reorganiseerimise ja tegevuse lõpetamise otsustamine;
7.1.3.  Üldkoosoleku kutsub Juhatus kokku vähemalt kaks korda aastas.
7.1.4.  Erakorraline Üldkoosolek kutsutakse kokku Juhatuse otsusega või juhul, kui seda nõuavad kirjalikult vähemalt 1/10 Liidu liikmetest. Juhatus peab erakorralise Üldkoosoleku kokku kutsuma ühe kuu jooksul nõude esitamisest.
7.1.5.  Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab Juhatus ette teatama vähemalt 7 (seitse) päeva. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates näidatakse ära Üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning Üldkoosoleku päevakord.
7.1.6.  Üldkoosolekut juhatab Juhatuse esimees, tema puudumisel Juhatuse esimehe poolt volitatud Juhatuse liige.
7.1.7.  Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud üle poole Liidu liikmetest.
7.1.8.  Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Liidu liige või tema esindaja.Esindajale peab olema antud kirjalik volikiri.
7.1.9.   Igal Liidu liikmel on üks hääl.
7.1.10. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu Üldkoosolekul esindatud liikmete lihthäälteenamusega. Otsus põhikirja muutmise, Liidu jagunemise või ühinemise ning lõpetamise kohta loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab vähemalt 3/4 Üldkoosolekul osalejatest või nende esindajatest. Liidu põhikirjas sätestatud eesmärgi muutmise otsuse vastuvõtmiseks on nõutav 9/10 Liidu liikmete nõusolek.
7.1.11. Kui Üldkoosolek ei ole käesoleva põhikirja artikli 7.1.7. kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub Juhatus mitte hiljem kui 1(ühe) kuu jooksul kokku uue Üldkoosoleku sama päevakorraga. Korduva Üldkoosoleku läbiviimisel on Üldkoosolek otsustusvõimeline olenemata osalevate liikmete arvust.
7.1.12. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on Üldkoosoleku kokkukutsumisel päevakorrapunktina teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole Üldkoosoleku kokkukutsumisel päevakorrapunktina teatavaks tehtud, võib otsuseid vastu võtta juhul, kui Üldkoosolekul on esindatud kõik Liidu liikmed.

7.2. Juhatus
7.2.1.  Juhatus on Üldkoosoleku poolt 2 (kaheks) aastaks ametisse nimetatud vähemalt 5-liikmeline organ, kes korraldab Üldkoosoleku otsuste täitmist ning otsustab küsimusi, mis ei ole põhikirjaga antud Üldkoosoleku pädevusse.
7.2.2. Juhatuse liikmed valitakse Liidu liikmete poolt ja nende esindajate hulgast. Juhatuse liikmeks võib kandideerida üksnes Liidu liikme juhtorgani liige või Liidu liikme juhtorgani poolt volitatud Liidu liikme töötaja, kes on andnud selleks kirjaliku nõusoleku.
7.2.3. Juhatuse liikme volitused lõppevad ennetähtaegselt, kui:
7.2.3.1. ta arvatakse välja Liidu liikme juhtorganist või lõpeb tema tööleping Liidu liikmega, mille esindajana ta juhatusse valiti; välja arvatud juhul, kui mainitud Liidu liige kinnitab antud Juhatuse liikme õigust jätkata Liidu liikme esindajana Juhatuses;
7.2.3.2. kui vastav Liidu liige on Liidust välja astunud või välja arvatud.
7.2.4. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega sõltumata põhjusest igal ajal tagasi kutsuda ning Juhatuse liikme volitused lõpevad sellisel juhul ennetähtaegselt tema tagasikutsumisel.
7.2.5. Juhatuse liikme volituste ennetähtaegsel lõppemisel võivad Liidu liikmed üldkoosolekul valida uue Juhatuse liikme punktis 7.2.2. nimetatud isikute hulgast kuni Juhatuse volituste kestuseni. Uue Juhatuse liikme valimine senise Juhatuse liikme volituste ennetähtaegsel lõppemisel on kohustuslik juhul, kui vastasel korral ei oleks täidetud punktis 7.2.1. toodud vähemalt 5-liikmeline koosseis.
7.2.6. Juhatuse liikme volituste ennetähtaegsel lõppemisel esitab Liidu Juhatus äriregistrisse avalduse mainitud Juhatuse liikme andmete kustutamiseks Liidu registrikaardilt.
7.2.7.  Juhatus:
7.2.7.1.  esindab Liitu;
7.2.7.2.  lahendab Liidu tegevusega seotud jooksvaid küsimusi;
7.2.7.3.  valib Juhatusse valitud liikmete hulgast Juhatuse esimehe;
7.2.7.4.  määrab ametisse tegevdirektori ja kehtestab tema töötasu määra;
7.2.7.5.  määrab kindlaks Liidu teiste palgaliste töötajate koosseisu;
7.2.7.6.  kutsub kokku Üldkoosoleku ja esitab ettepanekud päevakorra kohta;
7.2.7.7.  otsustab Liitu liikme vastuvõtmise ja väljaarvamise;
7.2.7.8.  korraldab Liidu raamatupidamist;
7.2.7.9.  lahendab teisi küsimusi, mis ei nõua käesoleva põhikirja ning kehtiva seadusandluse alusel Üldkoosoleku kokkukutsumist.
7.2.3.  Juhatuse koosolek toimub vähemalt üks kord kvartalis. Juhatuse koosoleku toimumisest teavitab Juhatuse liikmeid Juhatuse esimehe korraldusel Liidu Tegevdirektor. Tegevdirektori poolt Juhatuse liikmetele edastatavas Juhatuse koosoleku toimumise teates peavad olema ära toodud koosoleku toimumise aeg ja koht ning arutusele tulevad küsimused. Juhatuse koosoleku toimumise teade peab olema Juhatuse liikmetele edastatud vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist.
7.2.4.  Koosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb üle poole Juhatuse liikmetest. Juhul, kui Juhatuse liige ei saa koosolekul osaleda, võib teda kirjaliku volituse alusel esindada teine Juhatuse liige.
7.2.5.  Juhatuse otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral saab otsustavaks Juhatuse esimehe hääl.
7.2.6.  Juhatusel on õigus vastu võtta otsuseid kirja teel Juhatuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt on kõik Juhatuse liikmed.
7.3. Tegevdirektor
7.3.1.  Tegevdirektor on Liidu igapäevases tegevuses täitev ja korraldav organ.
7.3.2.  Tegevdirektor:
7.3.2.1.  korraldab Liidu jooksvat tööd;
7.3.2.2.  tagab Üldkoosoleku ja Juhatuse otsuste täitmise;
7.3.2.3.  peab sidet Liidu liikmetega ning väljastab neile informatsiooni Liidu tegevuse kohta;
7.3.2.4.  valmistab ette Juhatuse koosoleku ja Üldkoosoleku materjalid;
7.3.2.5.  vastutab temale pandud ülesannete täitmise eest, korraldab vastavalt põhikirjale ja Juhatuse otsustele Liidu tegevust;
7.3.2.6.  sõlmib ja lõpetab Liidu igapäevase majandustegevusega seotud lepinguid;
7.3.2.7.  käsutab Liidu vara ja rahalisi vahendeid vastavalt Üldkoosoleku ja Juhatuse otsustele;
7.3.2.8.  lahendab Liidu tegevuse planeerimise, finantseerimise ja varustamise jooksvaid küsimusi;
7.3.2.9.  vastutab Juhatuse ees raamatupidamise ja aruandluse korraldamise eest;
7.3.2.10.  annab oma tegevusest aru Juhatusele.
7.4. Järelevalve
7.4.1.  Liidu Üldkoosolek nimetab Liidu organite tegevuse üle kontrolli teostamiseks revidendi või audiitori. Revident või audiitor nimetatakse kaheks aastaks.
7.4.2.  Revident või audiitor kontrollib juhtorganite tegevust ja rahaliste vahendite kasutamist vähemalt üks kord aastas.
7.4.3.  Revident või audiitor annab oma tööst aru Üldkoosolekul, esitades oma arvamuse/vandeaudiitori aruande majandusaasta aruande kohta.

8. LIIDU VARA

8.1.  Liidu vara moodustub:
8.1.1.  sisseastumis- ja liikmemaksudest;
8.1.2. Liidu poolt korraldatavatest üritustest laekunud või Liidu poolt väljaantavate trükiste realiseerimisest laekunud tuludest;
8.1.3.  muudest maksetest, annetustest ja laekumistest;
8.2.  Liit peab raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele;
8.3.  Liit ei vastuta Liidu liikmete kohustuste eest ega Liidu liikmed Liidu kohustuste eest.
8.4.  Liidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

9. LIIDU LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

9.1. Liidu tegevus lõpetatakse Üldkoosoleku otsusega või teistel Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud juhtudel.
9.2. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist jaotatakse allesjäänud vara Üldkoosoleku otsusega liikmete vahel.
9.3. Liidu ühinemine ja jagunemine toimub Üldkoosoleku otsuse alusel seaduses ettenähtud korras.

Käesoleval kujul põhikiri koos täiendustega on vastu võetud 17.11.2022 toimunud Eesti Kaupmeeste Liidu
Üldkoosoleku otsusega.

Kaupmeeste Liidu põhikiri_17.11.2022